สานพลังพัฒนาระบบ “สอน. บัดดี้” จัดเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชนเชิงรุกระดับปฐมภูมิ เชื่อมโยงสู่ Digital Health Platform ครอบคลุมการให้บริการสุขภาพทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สธ.-สสส.-สอน. สานพลังพัฒนาระบบ “สอน. บัดดี้” จัดเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชนเชิงรุกระดับปฐมภูมิ เชื่อมโยงสู่ Digital Health Platform ครอบคลุมการให้บริการสุขภาพทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

                    กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ “สอน. บัดดี้” แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการให้บริการสุขภาพประชาชนเชิงรุก รพ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี มีแนวคิดจากแพลตฟอร์มหมอพร้อม ที่ใช้ในช่วงโควิด19 ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ เป็นการทดสอบระบบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ว่าสามารถใช้ระบบกับงาน มีความคล่องตัว และสะดวกกับงานที่ทำอยู่หรือไม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงหากเกิดปัญหา พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

                    “การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า หน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละแห่งมีความพร้อมของเครื่องมือสารสนเทศแตกต่างกันตามบริบทการใช้งาน ที่ผ่านมาจัดเก็บข้อมูลโดยบันทึกบนกระดาษ และจัดเก็บลงฐานข้อมูลอีกครั้ง เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน จึงมีการพัฒนาเครื่องมือสารสนเทศสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เรียกว่า “สอน. บัดดี้” มุ่งเน้นจัดเก็บข้อมูลการให้บริการสุขภาพประชาชนเชิงรุก รวมถึงข้อมูลการสำรวจหรือการเยี่ยมบ้านที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็น Digital Health Platform เพื่อพัฒนาระบบให้ครอบคลุมการให้บริการด้านดิจิทัลสุขภาพมากยิ่งขึ้น” นพ.โสภณ กล่าว

                    นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสุขภาพหนุนเสริมการทำงานเชิงรุกกับประชาชน โดยเฉพาะการปรับระบบ และพัฒนาศักยภาพของการสาธารณมูลฐาน (Primary health care) สสส. ได้สนับสนุนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนระดับครัวเรือนและแหล่งชุมชน พัฒนาระบบ “สอน. บัดดี้” ช่วยในการทำงานเชิงรุกให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฐมภูมิ ลดความซ้ำซ้อนของการใช้เครื่องมือ ที่สำคัญเจ้าหน้าที่สามารถออกปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูลได้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สะดวกต่อการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น

                    นพ.พงศ์เทพ กล่าวต่อว่า สอน. บัดดี้ ขณะนี้อยู่ระหว่งพัฒนาให้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์มือถือ Smartphone  แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และพกพา รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ HIS (Hospital Information Systems) หรือ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ได้ทุกระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกประมวลผลข้อมูลในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ ตามลำดับ สรุปออกมาในรูปแบบ แดชบอร์ด (Dashboard) เช่นเดียวกับฐานข้อมูลวัคซีนโควิด19 ในปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้บริหาร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หรือประกอบการวางแผน และตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code