“ไร้บ้าน ไม่ไร้สิทธิ” สสส. สานพลัง เมืองพัทยา MOU 12 หน่วยงาน พัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้บ้าน สิทธิ-งานต้องมี สวัสดิการต้องพร้อม สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส สานพลัง เมืองพัทยา MOU 12 หน่วยงาน

                    “ไร้บ้าน ไม่ไร้สิทธิ” สสส. สานพลัง เมืองพัทยา MOU 12 หน่วยงาน พัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้บ้าน สิทธิ-งานต้องมี สวัสดิการต้องพร้อม สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สสส สานพลัง เมืองพัทยา MOU 12 หน่วยงาน พัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้บ้าน

                    เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมืองพัทยา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลบางละมุง สถานีตำรวจภูธรบางละมุง สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ชลบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 12 หน่วยงาน การพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา

นายศรีสุวรรณ ควรขจร

                    นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย สำรวจจำนวนประชากรคนไร้บ้านทั่วประเทศ ปี 2562 พบจำนวน 2,721 คน การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้คนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3,500 – 4,000 คน จากปัญหาเศรษฐกิจ หรือมีบ้านแต่กลับบ้านไม่ได้ เพราะคนในครอบครัว ทั้งนี้ความเปราะบางของคนไร้บ้าน 30% ในทุกพื้นที่ พบปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพ และสวัสดิการพื้นฐาน ซึ่งการแก้ปัญหาไม่สามารถทำโดยหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียว การ MOU วันนี้ จะนำไปสู่แนวทางขับเคลื่อนระดับพื้นที่ สานพลังสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ ให้ทุกคนมี สิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า พึ่งพาตัวเอง ภายใต้กลไกการสนับสนุน และฟื้นฟูคนไร้บ้าน ให้มีสิทธิสุขภาพ สวัสดิการ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคม และพัฒนาศักยภาพป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน”

วุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา

                    นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า “ก้าวต่อไปของ MOU ฉบับนี้ พร้อม ขับเคลื่อนนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมกับ สสส. ภาคีเครือข่าย สำรวจสถานการณ์คนไร้บ้าน ใน จ.ชลบุรี เพื่อนำผลมาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ตามบริบท จ.ชลบุรี สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์ประสานงานคนไร้บ้าน หรือ ประชาบดี HOMELESS ชลบุรี ส่งเสริมสนับสนุนด้านการมีงานทำ เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน”

สสส สานพลัง เมืองพัทยา MOU 12 หน่วยงาน พัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้บ้าน

                    สามารถติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-234430 , 038-234230 หรือ facebook.com/Chonburi.PCD

Shares:
QR Code :
QR Code