ไม่ตีตรา ลดอคติต่อผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 (ภาษาลาหู่ดำ)

Shares:
QR Code :
QR Code