ไทยหนุนย้ายถิ่นแรงงานที่ปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


ไทยหนุนย้ายถิ่นแรงงานที่ปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงานส่งเสริมและคุ้มครองทั้งแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทย โดยฝึกอบรมทักษะฝีมือแก่แรงงานไทยก่อนไปทำงานและได้รับการคุ้มครอง


พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ 6 จัดโดยกระทรวงแรงงาน การจ้างงานและประกันสังคมของเนปาลร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเนปาล


ทั้งนี้ พล.ต.อ.อำนาจฯ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมครั้งนี้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทางและปลายทางของแรงงงาน กระทรวงแรงงานจึงดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองทั้งแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทย โดยฝึกอบรมทักษะฝีมือแก่แรงงานไทยก่อนไปทำงานและได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศร่วมกับสถานทูต


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการลงนามในปฏิญญากาฐมาณฑุ (Kathmandu Declaration) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือนี้ให้มีความก้าวหน้าและมุ่งไปสู่การบริหารจัดการด้านการจัดส่งแรงงานไปยังประเทศปลายทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางกรอบความร่วมมือระดับโลกอื่นๆ เช่น ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ และเป้าหมายวาระเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.2030 เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code