ไทยสมาร์ทเอจจิ้ง ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล

featured

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมไทยสมาร์ทเอจจิ้ง ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล แนะนำหลักสูตรผู้สูงวัยยุคดิจิทัลให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3FGZ6kM

Shares:
QR Code :
QR Code