ไทยจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ชูแนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

ที่มา  : ป.ป.ช.

                   ประเทศไทยจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต ชูแนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

                   ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003, UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ดังนั้น สหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

                   จากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index, CPI) ของ 180 ประเทศทั่วโลก ปรากฎว่า 2 ใน 3 หรือจำนวน 120 จาก 180 ประเทศ ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้น

                   ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UNCAC ให้ความสำคัญ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตตลอดมา โดยได้ชูแนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ในการต่อสู้กับปัญหา และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศ ทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทยและเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ดังนั้น รัฐบาล จึงร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้จัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จำนวน 2 กิจกรรม คือ

                   กิจกรรมที่ 1 “การเดินวิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน” ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน โดยมีผู้ชนะเลิศ ดังนี้

วิ่งระยะ 13 กม.

                   ผู้ชนะเลิศชาย คือ นายปัณณทัต เครือบคนโท  นายอภิวิทย์ รัตนธิตินันท์

                   ผู้ชนะเลิศหญิง คือ นางสาววริษา เหล่ารอด  นางสาวกอบเก็จ อุปปาติก

วิ่งระยะ 5 กม.

                   ผู้ชนะเลิศชาย คือ นายธนโชติ ดวงดี   นายชลิต  เสงี่ยมศักดิ์

                   ผู้ชนะเลิศหญิง คือ นางสาวศศิบุศย์ จิตมั่น  นางสาวชาติรส พันธ์พิมพ์

วิ่งระยะ 2 กม.

                   ผู้ชนะเลิศชาย คือ นายสรรค์พงศ์ ปิ่นทอง  นายสมหมาย คลองพงษ์

                   ผู้ชนะเลิศหญิง คือ นางสาวนันทญา วิเศษศร   นางสาวสุกัญญา แย้มสำรวล

                   กิจกรรมที่ 2 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “รวมพลังไทยต้านโกง” ต่อด้วยการนำเสนอวีดิทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” หลังจากนั้น พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับ    และกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ตามด้วยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ปิดท้ายด้วยการเสวนา “มองมุมใหม่การลงทุนในไทย ใสสะอาด”

                   โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางวีเบ็คก้า ริสซอน ไรเวอร์ก ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                   ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมจากส่วนกลางผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และ Facebook สำนักงาน ป.ป.ช.

                   สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังว่าการกิจกรรมการรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้ จะทำให้ประชาชนคนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วน

Shares:
QR Code :
QR Code