ให้เด็กเป็นสื่อกลางเชื่อมปฏิญญา ‘ชุมชนปลอดบุหรี่’

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ให้เด็กเป็นสื่อกลางเชื่อมปฏิญญา 'ชุมชนปลอดบุหรี่' thaihealth


ให้เด็กเป็นสื่อกลาง เชื่อมเกิดปฏิญญา 'ชุมชนปลอดบุหรี่'


เก็บตกกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ โดยถือโอกาสในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน


ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ ระหว่างเทศบาลตำบลหลุบ กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่นั้น ไม่อาจดำเนินการได้โดยลำพัง ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกสำคัญ เทศบาลตำบลหลุบจึงได้จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลหลุบที่ 1/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และนำเอาสาระสำคัญจากกฎหมายไปสู่การนำไปปฏิบัติในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ เพื่อให้การดําเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

Shares:
QR Code :
QR Code