ให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานอิสระ

ที่มา : แนวหน้า


ให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานอิสระ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงานผลักดันประกันสังคมไทยในการขยายความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่สมาชิกประกันสังคม ไปสู่ความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจนและเป็นรูปธรรม


พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF การขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ตนได้มอบนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคมผลักดันให้แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ที่กำหนดให้มีการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้แรงงานภาคสมัครใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง


รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า ในการดำเนินการผลักดันดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้มีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) ในการคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 มากขึ้น รวมทั้งแก้ไขกฎหมายคืนสิทธิให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ให้สามารถกลับเข้าสู่การคุ้มครองในระบบประกันสังคมอีกครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตรวจสอบการคืนสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 39 และการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางระบบอินเตอร์เน็ตอีกด้วย


การจัดงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานอิสระ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายพร้อมทั้งการสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน การดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และมีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการรับจ่ายเงิน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว จะพลิกโฉมประกันสังคมไทยในการขยายความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่สมาชิกประกันสังคม ไปสู่ความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทำให้แรงงานสามารถสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code