ให้ทานถูกวิธี-ลดวิถีการขอทาน-คนไร้ที่พึ่ง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ให้ทานถูกวิธี-ลดวิถีการขอทาน-คนไร้ที่พึ่ง thaihealth


จังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทานและจัดระเบียบคนขอทานคนไร้ที่พึ่ง


เมื่อวันที่ 4 พฤษาภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทานและจัดระเบียบคนขอทานคนไร้ที่พึ่ง ในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ สสส. และภาคเครือข่ายต่างๆ ได้ตระหนักและร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในโอกาสที่จังหวัดสิงห์บุรีจัดงานเทศกาลกินปลาและของดี ครั้งที่ 22 ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-13 พฤษาภาคม 2560 นี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทานและการจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรีในครั้งนี้ เพื่อทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์อันดีของจังหวัดสิงห์บุรีของเรา


ให้ทานถูกวิธี-ลดวิถีการขอทาน-คนไร้ที่พึ่ง thaihealth


นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการและให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทุกคนในจังหวัดสิงห์บุรีอย่างเท่าเทียม จากการจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ผ่านมาพบผู้ทำการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 158 ราย ชาย จำนวน 86 หญิง จำนวน 72 ราย จำแนกผู้ทำการขอทาน 11 ราย และคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง จำนวน 147 ราย ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยรับตัวเข้าพักอาศัยที่ศูนย์คุ้มครองคนที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้พบเห็นคนขอทานคนไร้ที่พึ่ง แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี โทร.0-3655 1022-3

Shares:
QR Code :
QR Code