ให้ความรู้สุขภาวะทางเพศเด็กด้อยโอกาส 4 จว.อีสาน

ที่มา : MGR Online


ภาพประกอบจาก MGR Online


ให้ความรู้สุขภาวะทางเพศเด็กด้อยโอกาส 4 จว.อีสาน thaihealth


เอดส์เน็ทรุกให้ความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เด็กด้อยโอกาส 4 จังหวัดอีสาน ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ และมุกดาหาร เผยทำให้เด็กด้อยโอกาสตระหนักถึงสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้อง นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนตัวเอง เห็นคุณค่าตัวเองและคนรอบข้าง ทั้งเกิดคณะทำงานด้านสุขภาวะทางเพศที่เข้มแข็ง


เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61 ที่ห้องประชุมโรงแรมราชาวดี อำเภอเมืองขอนแก่น มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน จัดประชุมเผยแพร่ “โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน” มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


สำหรับโครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสภาคอีสานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ. ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ. ศ. 2560 และได้ให้การสนับสนุนโครงการย่อยในการจัดทำโครงการให้แก่พื้นที่ 4 จังหวัดในภาคอีสาน (ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ และมุกดาหาร) เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ คือ 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 2. เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเขต 4 ขอนแก่น 3. เยาวชนในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 4. เด็กและเยาวชนและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ (เร่ร่อน ไร้ที่พัก ข้างถนน แว้น) 5. เด็กและเยาวชนพิการทางการได้ยิน และ 6. เด็กและเยาวชนพิการทางสายตา


ให้ความรู้สุขภาวะทางเพศเด็กด้อยโอกาส 4 จว.อีสาน thaihealth


การดำเนินงานโครงการเน้นประเด็นเนื้อหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าถึงยาก มีบริบท สภาพแวดล้อม ข้อจำกัด และวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกันออกไป การดำเนินงานได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ด้านคนทำงานซึ่งเกิดเครือข่ายคนทำงานในระดับโครงการย่อยที่เข้มแข็ง คือคณะทำงานโครงการ มีการลงนาม MOU 2 พื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นเครือข่ายช่วยเหลือเด็กและเยาชนสถานพินิจ จ.ชัยภูมิ และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น


ทีมงานคณะทำงานที่มีความหลากหลายและสนับสนุนระบบการส่งต่อและการดูแลเรื่องสุขภาพในเด็กชายขอบ (เร่ร่อน แว้น ข้างถนน ฯลฯ) และเกิดทีมคณะทำงานที่ทำงานใกล้ชิดสนับสนุนการทำงานเยาวชนในเรือนจำที่เป็นความร่วมมือกันอย่างเข้มข้นในโครงการเรือนจำมหาสารคาม นอกจากนี้มีทีม Setting ที่เป็นทีมใกล้ชิดปฏิบัติการตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เข้มข้น สื่อสาร เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาใน 6 กลุ่ม


เกิดการออกแบบและทดลองแผนการสอนโดยทีม Setting สำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เกิดแกนนำ และอาสาสมัครไปทำกิจกรรมกับเพื่อนและให้คำแนะนำเพื่อนเรื่องสุขภาวะทางเพศ, เด็กและเยาวชนสนใจ ตระหนักต่อการนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนตัวเอง เช่น ทำความสะอาดร่างกาย การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทัศนคติต่อการฝังมุก เกิดการเห็นคุณค่าตนเองและคนรอบข้าง และครอบครัวสื่อสารกันมากขึ้น


จึงเป็นโครงการ 6 รูปแบบที่เป็นมิติการทำงานที่ท้าทายและเข้าถึงยากต่อการทำงานด้านสุขภาวะทางเพศที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่จะนำไปปรับใช้ และขยายผลในกลุ่มเป้าหมาย 6 โครงการดังกล่าวต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code