ใส่ใจสุขภาพ-คุณภาพ `สร้างคนรุ่นใหม่` พลัง `พัฒนาไทยยั่งยืน`

ที่มา :  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 


ใส่ใจสุขภาพ-คุณภาพ 'สร้างคนรุ่นใหม่' พลัง 'พัฒนาไทยยั่งยืน' thaihealth


แฟ้มภาพ


สร้างเด็กไทยมีสุขภาพและคุณภาพดี ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายเครือข่ายในการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่สู่ชุมชน สร้างพลังพลเมืองเยาวชน ส่งเสริมเด็กออกมาเล่น มีกิจกรรมทางกาย หนุนเด็กเป็นจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม


จากปีใหม่…อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเป็น "วันเด็ก" โดยวันเด็กปี 2560 นี้ตรงกับวันที่ 14 ม.ค. ซึ่งถึงช่วงวันเด็กก็เป็นช่วงที่การให้ความสำคัญกับเด็กมีกระแสมากขึ้น และปีนี้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก็ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดโครงการ "ขยายเครือข่ายในการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่สู่ชุมชน" โดยมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 12 ม.ค.


ใส่ใจสุขภาพ-คุณภาพ 'สร้างคนรุ่นใหม่' พลัง 'พัฒนาไทยยั่งยืน' thaihealth


ทั้งนี้ กับเรื่อง "บ้านปลอดบุหรี่" นี้ ทาง นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศาผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุไว้สรุปได้ว่า…จากผลสำรวจสถานการณ์เด็กที่มารับบริการในสถาบันฯ และโรงพยาบาลเครือข่าย พบว่า เด็กไทย 1 ใน  5 ยังได้รับพิษภัยจาก "บุหรี่มือสองภายในบ้าน" เด็ก 1 ใน 2 ยังเติบโตขึ้นกับความเสี่ยงในการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ในอนาคต อย่างไรก็ดี พญ.นัยนา ณีศะนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานโครงการรณรงค์ในเรื่องนี้ ก็ได้ระบุไว้สรุปได้ว่า…การขับเคลื่อนขยายผลโครงการบ้านปลอดบุหรี่ช่วง 9 ปี ได้ก่อให้เกิดการตื่นตัวของสังคมไทยต่อ "บุหรี่มือสอง" มากขึ้น และยังพบว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ลดละเลิก โดยยึดโยงประเด็น "ความรักและความปรารถนาดีต่อลูกหลาน" ซึ่งก็สามารถจะใช้แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อการ ขยายผลสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของเด็กไทย


การ "สร้างพลังพลเมืองที่มีคุณภาพ" ที่เกี่ยวข้องกับ "เด็ก-เยาวชน" นี่ก็น่าพิจารณา…อย่าง "โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา" กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ที่ทาง กลุ่มสงขลาฟอรั่ม ดำเนินการ โดยการสนับสนุนจาก สสส. และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ในการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมโลกในยุคใหม่ สู่โลกในศตวรรษที่ 21


กับมุมนี้ กับเรื่องนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางกลุ่มฯ ทางโครงการฯ มีการ จัดกิจกรรม "เทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปี 4 พลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มในประเด็นต่าง ๆ 7 ประเด็น 7 บทบาทที่ "น่าสนใจ"


ใส่ใจสุขภาพ-คุณภาพ 'สร้างคนรุ่นใหม่' พลัง 'พัฒนาไทยยั่งยืน' thaihealth


บทบาทที่มีการนำเสนอ ประกอบด้วย…การแก้ปัญหาใกล้ตัว โดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่, การเรียนรู้รากเหง้า เพื่อให้เห็นความสำคัญของชุมชน และเพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นถึงศักยภาพเยาวชนในพื้นที่, การสร้างสำนึกเพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้พลิกฟื้นศิลปวัฒนธรรม พัฒนาความสามารถของเยาวชนในการทำงานเป็นทีม และสร้างสายใยระหว่างเยาวชนและชุมชน


การปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ที่เน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลาย ใช้ศักยภาพตนเองขับเคลื่อนแก้ปัญหาผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง, การค้นหาคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งให้นักศึกษาวิชาชีพครูค้นหาและสัมผัสห้องเรียนจริง เพื่อเรียนรู้บทบาทการเป็นครูที่ดี เตรียมเป็นครูที่ดี, การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อให้เห็นเป้าหมายชีวิต กล้าเปลี่ยน แปลงตัวเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต, การใช้ทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชน ให้พึ่งพา ตัวเองบนฐานทรัพยากรชุมชนได้ อย่างรู้คุณค่า


ทั้งนี้ พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม ระบุไว้ว่า…การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมือง โดยใช้กระบวนการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้จากการลงมือและสถานการณ์จริงที่เลือกเอง เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่อายุ 14-24 ปี วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่กล้าเผชิญปัญหาได้เยอะ ขณะเดียวกันก็สามารถเติมเต็มประสบการณ์ เรียนรู้ความรับผิดชอบจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้ดี ส่วนทาง นิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ก็ระบุว่า…การปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกพลเมืองให้เด็กและเยาวชนเป็นเสมือนการสร้างความหวังให้ประเทศในอนาคต


ใส่ใจสุขภาพ-คุณภาพ 'สร้างคนรุ่นใหม่' พลัง 'พัฒนาไทยยั่งยืน' thaihealth


ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิต สุขภาวะ สสส. บอกไว้ว่า…ที่ผ่านมามีโครงการขับเคลื่อนพลเมืองสร้างสรรค์ หรือ 'Active citizen" สร้างเยาวชนเพื่อสังคม ซึ่งคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ขณะที่ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ก็ระบุถึงการ "สร้างพลเมืองรุ่นใหม่" ว่า…กว่า 4 ปีแล้วที่มูลนิธิฯขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยมีแนวคิดว่าการสนับสนุนกลุ่มคนที่เป็น Active Citizen  ให้ทำหน้าที่สร้างคน เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ จะทำให้คนรุ่นใหม่ ๆ เกิดความรู้ความเข้าใจในชุมชน รู้สึกเชื่อมโยงกับชุมชนตนเอง น่าจะเป็นโมเดลที่ดีในการพัฒนาคน


"การดำเนินการที่สงขลาได้ผลดีอย่างมาก นอกจากทำให้เด็กและเยาวชน คนหนุ่มสาว มีโอกาสทำงานเพื่อบ้านเกิดตัวเองแล้ว ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดในชุมชนก็ได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น ที่สำคัญ โครงการนี้ยังเป็นเครื่องมือในการร้อยรัดคนเข้าด้วยกันกับพื้นที่ ซึ่งสำนึกความเป็นพลเมืองจะเกิดได้ ก็ต้องมาจากกระบวนการนี้" …เป็นแง่มุมที่น่าคิดน่าพิจารณา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ