ใช้หนังสั้นฝึกคนรุ่นใหม่เรียนรู้วิถีชุมชน

         หนุนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เชียงใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของตัวเองในชุมชน


/data/content/26651/cms/e_acdgijkmwy25.jpg


          น.ส.ศศิธร คำฤทธิ์ ผู้ประสานงานโครงการคนสองวัยภาพยนตร์เชื่อมสัมพันธ์เมืองเก่าเชียงใหม่ ภายใต้โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในพื้นที่เชียงใหม่รับความทันสมัยตามการพัฒนาของเมืองที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ลืมความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณีของเมืองเชียงใหม่ ตนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยใช้กระบวนการละครศิลปะ และภาพยนตร์สั้นมาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชน อาทิ "ชุมชน5ธันวา" โรงเรียนเมตตาศึกษา และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้เรียนรู้เรื่องราวในชุมชนของตนเอง เช่น วัฒนธรรมของกลุ่มคนไทยเผ่าปะโอ ไตยใหญ่ คนไทลื้อคนไทเขินคนไทยเชื้อสายพม่า เป็นต้น


          น.ส.ศศิธร กล่าวต่อไปว่า โครงการจะใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์มาฝึกทักษะให้แก่กลุ่มเยาวชน เพื่อรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชนตัวเอง พร้อมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะผิดชอบ ภายใต้การเคารพซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกัน โดยโครงการให้เยาวชนได้ลงพื้นที่จริงและทำงานร่วมกับคนในชุมชน ก่อนผลิตผลงานเป็นภาพยนตร์สารคดี 4 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่องการใช้ภาษา คำเมืองที่เด็กรุ่นใหม่อายที่จะใช้ภาษาคำเมืองอันเกิดจากความสงสัยที่มาของการใช้ภาษาของตัวเอง 2. เรื่องวัดในเมืองเก่ากับสถาปัตยกรรมที่ทั้งคล้ายและต่างกันอันเป็นเพราะว่าเราต่างวัฒนธรรมแต่รากความเชื่อไม่ต่างกัน 3. เรื่องอาหารของคนในชุมชนที่มีความคล้ายคลึงกันเพราะมีรากเหง้าวัฒนธรรมที่ไม่ต่างกัน 4.เรื่องชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วยคนพลัดถิ่นใหม่ซึ่งเป็นผลของการพัฒนาเมืองอย่างไร้ทิศทาง


          "ขณะนี้โครงการได้พาเด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติจริงแล้ว และในวันที่ 5 ธ.ค.นี้จะ มีการจัดกิจกรรม "งานพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชน ห้าธันวานี้ดีแต้" ที่ ชุมชน 5 ธันวา ตำบลหายยา จังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพื่อส่งต่อความดีสู่ชุมชนในวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งลดช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก และคนในชุมชนที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ในเมืองใหญ่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว" น.ส. ศศิธร กล่าว.


 


 


     ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code