ใช้ยุทธศาสตร์ ‘ข้อมูล’ กับปัญหาแม่วัยรุ่น

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ใช้ยุทธศาสตร์ ‘ข้อมูล’ กับปัญหาแม่วัยรุ่น thaihealth


จัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสมบูรณ์วัชโรทัย ชั้น 2 ตึกกรมอนามัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA) ผนึกกำลังร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “เพื่อสนับสนุนการบูรณาการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569” ในประเด็นหัวข้อการนำประสบการณ์จากต่างประเทศในด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Shares:
QR Code :
QR Code