โรงเรียน ‘เด็กไทยแก้มใส’

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


โรงเรียน 'เด็กไทยแก้มใส' thaihealth


โครงการเด็กไทยแก้มใส เป็นการดำเนินงานตามรอย พระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้า นักโภชนาการ ในการพัฒนาด้านโภชนาการอาหารและสุขภาพเด็ก ในโรงเรียน เน้นส่งเสริม 8 องค์ประกอบ คือ 1.ส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน 2.ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน ร้านค้า ออมทรัพย์ ส่งเสริมการผลิต 3.จัดบริการอาหารของโรงเรียนตามหลักโภชนาการ ด้วยโปรแกรมแนะนำจัดสำรับอาหาร Thai School Lunch 4.ติดตามภาวะโภชนาการของ นักเรียน 5.พัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมอนามัยนักเรียน 6.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 7.จัดบริการสุขภาพนักเรียน และ 8.จัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่เชื่อมโยงทั้งการเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ


และ วันนี้ รร.เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จ.ตาก สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการ แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวง มหาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จนเกิดเป็น "ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสดอนมูลชัยโมเดล" ที่พร้อมขยายการถอดบทเรียนและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดในการจัดอาหารคุณภาพสู่โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดต่อไป


โรงเรียน 'เด็กไทยแก้มใส' thaihealth


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดว่า การนำต้นแบบดอนมูลชัยโมเดลมาขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดจะช่วยแก้ไขปัญหาโภชนาการนักเรียนได้อย่างครอบคลุม ส่วนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุน โดย สสส. ในการสร้างต้นแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งจะขยายผลใช้ควบคู่กับ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สร้างความเข้าใจและความตระหนัก บูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งผลผลิตปลอดภัยในพื้นที่ 3.ส่งเสริมให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้จัดเมนูได้สะดวก มีคุณค่าอาหาร และการใช้ งบประมาณอย่างยั่งยืน 4.บังคับใช้กฎหมาย กำกับ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร


โรงเรียน 'เด็กไทยแก้มใส' thaihealth


คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการโครงการเด็กไทยแก้มใส กล่าวว่า จากการทำงานร่วมในโครงการ ดอนมูลชัยโมเดล พบว่า โรงเรียนมีการวิเคราะห์ภาวะทุพโภชนาการของเด็กในโรงเรียน ว่ามีสัดส่วนเด็กอ้วน เตี้ย ผอมเท่าไหร่ หลังจากนั้นครู นักเรียน จะวางแผนร่วมกับกรรมการ สถานศึกษาและผู้ปกครอง โดยมี สสส. เข้ามาจุดประกายความคิด เช่น การเชื่อมโยงกับแหล่งวัตถุดิบ การเลือกวัตถุดิบมาประกอบอาหาร ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ เช่น การนำหลักคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) มาใช้ คำนวณระยะเวลาปลูกผักแต่ละชนิด รวมถึงลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาแหล่งต้นทางวัตถุดิบปลอดภัยจากชุมชนมาใช้ เช่น ไร่ขัตติยะ ที่สำคัญคือ ผู้นำที่นี่มองเห็นความสว่างในความมืด โดยเชิญให้ครูที่มีความรู้ด้านโภชนาการอาหารมาดูแล


โรงเรียน 'เด็กไทยแก้มใส' thaihealth


ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศ แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส.มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งโภชนาการสำหรับเด็กเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ สสส. จึงเข้ามาส่งเสริมรูปแบบการจัดอาหารในโรงเรียนภายใต้โครงการเด็กไทยแก้มใส ทำให้เกิดการนำร่องใน 50 โรงเรียนหลักทั้งในเขตเมืองและชนบทในสังกัดสพฐ. อปท. และกทม. ที่เน้นการเกษตรในโรงเรียนให้เชื่อมโยงสู่สังคมชุมชน จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI พบว่า ทุกๆ 1 บาท ที่ สสส. ลงทุนให้กับโรงเรียนในโครงการ เด็กไทยแก้มใส สังคมจะได้ผลตอบแทนทางสุขภาพกลับคืนมา 2 บาท และ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงขอชื่นชมการมีส่วนรวมของ จ.ตาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน ที่เห็นความสำคัญของการจัดอาหารมื้อคุณภาพ สู่การประกาศเป็นนโยบายของโรงเรียนและขยายสู่นโยบายระดับจังหวัด เพื่อให้ลูกหลานเด็กนักเรียนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง ความฉลาดรู้ทางสุขภาพให้ติดตัวเด็กตลอดไป


โรงเรียน 'เด็กไทยแก้มใส' thaihealth


ดร.สุพจนีย์ พัดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญที่ขับเคลื่อน ดอนมูลชัยโมเดล กล่าวว่า เดิมที่โรงเรียนนี้มีเด็กอ้วนร้อยละ 13 และมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จนกระทั่งปี 2557 ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ด้วยการเยี่ยมบ้าน นักเรียนทุกคนในช่วงปิดเทอมเพื่อติดตามภาวะโภชนาการและให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ทำให้ลดจำนวนนักเรียนอ้วนให้เหลือเพียงร้อยละ 5 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 7 ทั้งผ่านการประเมินศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2559-2560 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการที่มีผลต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ระดับเขต ประจำปี 2561 และส่งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับประเทศถึง 11 กิจกรรม


โรงเรียน 'เด็กไทยแก้มใส' thaihealth


เห็นได้ว่า อาหารสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตนักเรียนและชุมชนได้อย่างแท้จริง ดอนมูลชัยโมเดล จึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสที่ขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่าย อปท. ทั้ง 31 แห่ง ซึ่งได้มีการประชุมหารือกันไปแล้ว ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมขยายผลแนวทางการดำเนินงานให้ทุกโรงเรียนใน จ.ตาก ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง เพื่อเป็นต้นทางของการเติมเต็มสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย นำมาซึ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง ที่จะต่อยอดสู่ชีวิตในอนาคตที่จะเติบโตเป็นเสาหลักของชาติที่มั่นคงแข็งแรง

Shares:
QR Code :
QR Code