โรงเรียนปลูกผักส่งเข้าครัวเพื่ออาหารกลางวัน

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก


โรงเรียนปลูกผักส่งเข้าครัวเพื่ออาหารกลางวัน thaihealth


สนับสนุน โรงเรียนปลูกผักส่งเข้าครัวเพื่ออาหารกลางวัน โครงการขยายและพัฒนาเครือข่าย


อาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ สู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดทำโครงการ “ปลูกผักปลอดภัยส่งเข้าครัว เพื่ออาหารกลางวัน” ซึ่งโครงการจะสร้างต้นแบบนำร่องในพื้นที่โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ (หนองแบน) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นการปลูกผักที่ปลอดภัย รณรงค์การไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อทำการเกษตร โดยได้รับการส่งเสริมจากเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา มาคอยเป็นพี่เลี้ยง ดูแล ให้คำแนะนำสำหรับผักปลอดภัยไร้สารเคมีเช่น คะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาวถั่วฝักยาว จะถูกนำส่งผลผลิตเข้าครัวเพื่อปรุงเป็นอาหารกลางวันสำรับเด็กนักเรียน และในส่วนที่เหลือก็จะจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ


นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า “โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน เด็ก เยาวชนได้บริโภค ผัก ผลไม้อย่างพอเพียง หรือเพิ่มมากขึ้นตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน และรณรงค์ ลด หวานมัน เค็ม ลดอัตราของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในวัยเรียน พร้อมทั้ง รณรงค์การสื่อสาร การรับรู้ สร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัย”


โรงเรียนปลูกผักส่งเข้าครัวเพื่ออาหารกลางวัน thaihealth


นายทวี พร้อมพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ กล่าวว่า “การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจปลูกผักไร้สารเคมีและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มทักษะความรู้เชิงปฏิบัติการ ตามนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และยังสามารถทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยมีประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งผลผลิตที่ได้นอกจากจะเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนแล้ว ยังมีผลผลิตเหลือเพียงพอที่จะส่งมอบให้ผู้ปกครอง ได้ซื้อกลับบ้านในราคาถูกอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอบคุณ สสส.ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม


นายสุรพล จารุพงศ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทีมพี่เลี้ยงจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า “ขอสนับสนุนการรณรงค์ปลูกผักปลอดภัย สำหรับงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียน ขอบคุณทาง สสส. ที่ได้เข้ามาทำโครงการในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ซึ่งโรงเรียนในหลายอำเภอได้มีความคืบหน้าไปอย่างมาก เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างทางโรงเรียนในพื้นที่กับทีมพี่เลี้ยงที่เป็นเกษตรกรด้วย เพราะการมีองค์ความรู้ที่ดีและลงมือปฏิบัติจริงและอีกมุมมองหนึ่งก็คือการที่จะทำกิจกรรมใดกับกับชุมชน สิ่งที่ต้องมาอันดับแรก คือ ความสมัครใจต้องมาก่อน เรามีกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักเรียนผู้ปกครองและผู้ประกอบการร้านอาหารได้ให้ความสนใจ และในอนาคตอันใกล้จะสามารถขยายผลไปได้อีกหลายพื้นที่และเกิดความยั่งยืนแน่นอน”

Shares:
QR Code :
QR Code