โรงพยาบาล “ปลูก ขาย ใช้” สร้างความปลอดภัยอาหาร

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข


โรงพยาบาล “ปลูก ขาย ใช้” สร้างความปลอดภัยอาหาร thaihealth


แฟ้มภาพ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยกระทรวงเกษตรฯ ชื่นชมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  ร่วมมือสนับสนุน “ปลูก ขาย ใช้” เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โรงพยาบาล สร้างความปลอดภัยอาหารผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการ


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร ให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดสารพิษ


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชื่นชมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โรงพยาบาลดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหารของผู้ป่วย และญาติที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินการแล้วในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 116 แห่ง และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศอีก 780 แห่ง ภายในเดือนกันยายน 2561 เป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า จากการประชุมกับกระทรวงเกษตรฯ ได้มีข้อสรุปความร่วมมือ 3 ข้อ คือ 1.ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเดินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือ 3 หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย 2.สนับสนุนการดำเนินงาน “ปลูก ขาย ใช้” โดยให้โรงพยาบาลปลูกผักปลอดสาร จัดพื้นที่ให้เกษตรกรขายพืชผักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และในร้านอาหารที่จำหน่ายในโรงพยาบาล เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้หลักสร้างความพอมีพอกิน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยอาหารที่ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์มีพื้นที่ในการขาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3.กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการดำเนินงานเมืองสมุนไพร และมีสวนสมุนไพรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์พืชสมุนไพรและขยายการเพาะปลูกให้มากขึ้น


ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะกรรมการจะนัดหารือกันเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ