โรงพยาบาลยะลา จัดแถลงข่าว “วิ่งการกุศล วันมหิดล”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


โรงพยาบาลยะลา จัดแถลงข่าว


โรงพยาบาลยะลา จัดแถลงข่าวโครงการทำดีเพื่อพ่อ "วิ่งการกุศล วันมหิดล" เทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย" พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับบริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย


วันนี้ (6 ก.ย. 60) ที่ห้องประชุมร่มประดู่ ชั้น 7 โรงพยาบาลยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยแพทย์หญิงนิตยา ภูวนานนท์ , นายแพทย์โนรมาน มูดอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา , นายแพทย์ดำรง แวอาลี ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา , ผู้แทนฝ่ายการจราจร และผู้แทนฝ่ายความมั่นคงและความปลอดภัย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ "กิจกรรมวิ่งการกุศล วันมหิดล" ครั้งที่ 2


นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานวิ่งการกุศล วันมหิดลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาในการนำเสนอเรื่องราว เอกลักษณ์ วิถีชีวิต ประเพณี สินค้าท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมที่โดดเด่น รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ และมีความหลากหลายน่าสนใจมากมาย เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการท่องเที่ยวใหม่ๆ แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ส่งผลให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจแก่พี่น้องชาวยะลาที่ได้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในฐานะเจ้าของบ้าน ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและบรรยากาศของจังหวัดยะลาโดยรวม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีสุขภาพแข็งแรง


โรงพยาบาลยะลา จัดแถลงข่าว


นายแพทย์โนรมาน มูดอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อการขาดแคลนแพทย์มาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นจุดกำเนิดของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา เปิดรับนักศึกษาในพื้นที่ตั้งแต่ พ.ศ.2548 มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา รับผิดชอบการบริหารจัดการภายใต้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกปี 4 , 5 และ 6 ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลวันมหิดลในครั้งนี้ รายได้จากค่าสมัครและจำหน่ายเสื้อที่ระลึก จะนำไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลยะลา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนถ้วยและเหรียญรางวัลจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริษัท ร้านค้า และประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมทำกุศลในครั้งนี้


นายแพทย์ดำรง แวอาลี ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรฯ โรงพยาบาลยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลวันมหิดลมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย" เนื่องในวันมหิดล ปี 2560 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. กำหนดเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คนจากทั่วประเทศ แบ่งประเภทการวิ่ง คือ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร ค่าสมัครจำนวน 250 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ 1 ตัว และเหรียญรางวัล 700 คนแรกที่เข้าเส้นชัย และ Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งเป็นช่วงอายุต่างๆ ทั้งชายและหญิง ค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ 1 ตัว เหรียญรางวัลสำหรับทุกคนที่เข้าเส้นชัย และถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-5 สำหรับเส้นทางวิ่งจุดเริ่มต้นและเข้าสู่เส้นชัยจากสนามกีฬาสถาบันการพลศึกษายะลาผ่านสวนศรีเมือง , ทางเลียบแม่น้ำปัตตานี ลอดใต้สะพานดำชมศิลปะบนฝาผนังที่สวยงาม พร้อมทิวทัศน์ธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามของเทศบาลนครยะลา


โรงพยาบาลยะลา จัดแถลงข่าว


ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ได้ฝึกทำกิจกรรมเพื่อสังคม การบำเพ็ญประโยชน์ การเสียสละ รับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อการเป็นแพทย์ของแผ่นดินในอนาคต ดังพระดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" ด้วย


ในส่วนของมาตรการการรักษาความเรียบร้อยในการจัดงาน ได้มีการปฎิบัติงานร่วมกันของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลา , กองอาสารักษาดินแดน และหน่วยเฉพาะกิจยะลา ที่อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย และการจราจรตลอดเส้นทางการวิ่งครั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความมั่นใจมากที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ