โพล ม.หอการค้าไทยระบุ ‘มาฆบูชา’ เงินสะพัดกว่า 2.5 พันล้านบาท เพิ่ม 5.6%

 

นายวชิร คูณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชน ช่วงวันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 7 มี.ค. 2555 โดยสำรวจประชาชน ทั่วประเทศ 1,209 ราย ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 2555 พบว่า ในช่วงวันมาฆบูชาจะมีเงินสะพัดรวม 2,567 บาท ขยายตัว 5.6%

จากช่วงวันมาฆบูชาปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 2,499 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายตัวไม่สูงนัก โดยสาเหตุที่ใช้จ่ายเพิ่มมาจากราคาสินค้าที่แพงขึ้น ขณะที่เฉลี่ยประชาชนต่อคนจะใช้จ่ายเงิน 1,081 บาท โดยส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเพื่อการทำบุญ ตักบาตร ทำทาน เวียนเทียน แลปล่อยนกปล่อยปลา

การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของราคาสินค้าที่แพงขึ้น โดยประชาชน 61.3% เห็นว่ามาฆบูชาปีนี้คึกคักเหมือนเดิม ขณะที่อีก 33% เห็นว่าน้อยลง เพราะราคาสินค้าแพงขึ้น เศรษฐกิจแย่ลง และราคาน้ำมันแพงขึ้น เพียง 6% ที่เห็นว่าคึกคักมากขึ้นจากความหวังว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว สถานที่จัดงานมากขึ้น และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ

จากการสำรวจยังพบว่า คนไทยห่างวัดมากขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่ 56%ไปวัดเดือนละ 1-3 ครั้งต่อเดือน และอีก 35% ไปวัดปีละ 1-5 ครั้ง ขณะที่สังคมไทยในปัจจุบันให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางศาสนานาเมื่อเทียบกับในอดีต 5-10 ปีที่ผ่านมา ผู้ตอบ 58.9% ให้ความสำคัญน้อยลง 35.8% เหมือนเดิม 3.2% ไม่มีความสำคัญ และ 2.1% ให้ความสำคัญมากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อถามว่าวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร มีผู้ตอบ 68.4% ตอบถูกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ขณะที่อีก 13.7% ตอบผิด และ 17.9% ไม่ทราบความสำคัญของวันมาฆบูชา

โพล ม.หอการค้าไทยระบุ'มาฆบูชา'เงินสะพัดกว่า 2.5 พันล้านบาท เพิ่ม 5.6%

 

สำหรับทัศนคติต่อศาสนาในปัจจุบัน ผู้ตอบ 51.9% ตอบว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 22.8% ประเพณีและพิธีกรรม 21.8% เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศาสนาในปัจจุบัน 31.3% ตอบว่ามีน้อยมาก 58% มีการเผยแพร่บ้าง และ 10.7% เผยแพร่เป็นประจำ นอกจากนี้ผู้ตอบ 33.9% ตอบว่าหลักสูตรการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับวิชาพุทธศาสนาน้อยมาก 33.4% ให้ความสำคัญปานกลาง และ 10.9% ไม่ให้ความสำคัญเลย

สำหรับพรที่ประชาชนขออันดับแรก คือ ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง รองลงมาเป็นขอให้น้ำไม่ท่วม ราคาสินค้าไม่แพง ราคาน้ำมันไม่สูง เศรษฐกิจดีขึ้น ไม่ตกงาน และประเทศสามัคคี

 

 

ที่มา: thanonline

Shares:
QR Code :
QR Code