โพล์เผยครูขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล กล่าวว่า ได้สำรวจความคิดเห็นครูทั่วประเทศจำนวน 1,192 คน ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2553 ใน 5 หัวข้อสรุปว่า ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ อันดับ 1 คิดว่าครูควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 36.15%, ผู้ที่จะมาเป็นครูต้องมีใจรักในวิชาชีพ/เสียสละ ทุ่มเท 22.84% และครูควรจบตรงสาขาที่สอน 17.68%, 2.ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ อันดับ 1 คิดว่าตัวเด็กเองจะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ 39.36% ครอบครัวมีส่วนสำคัญ 20.75% และครูต้องมีประสิทธิภาพมีเทคนิคการสอนใหม่ๆ ดึงดูดใจของเด็ก 17.43%3.“การปฏิรูปการศึกษารอบ2” ที่ครูอยากเห็นหรืออยากให้เป็นอย่างไร อันดับ 1 ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่วประเทศ 40.27%, 4.ครูในปัจจุบันทำงานได้เต็มที่หรือไม่ อันดับ 1 ไม่เต็มที่ เพราะภาระงานอื่นเพิ่มขึ้น 62.68%, ครูต้องการพิสูจน์ผลงานและปรับภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของครูให้หมดไป 25.37%


5.ในฐานะครูอยากอวยพรปีใหม่เด็กไทย อันดับ 1 ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติ 44.08% อันดับ 2 มีความกตัญญู รู้คุณ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์/ผู้มีพระคุณ 24.47% อันดับที่ 3 เป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของชาติ 19.76% และสุดท้ายครูขอให้การศึกษาไทยมีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ 37.43% ครูสามารถพัฒนาเยาวชนเป็นคนเก่งคนดีได้ 35.49% ขอให้การปฏิรูปการศึกษาไทยสำเร็จ 13.90% และยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 13.18%


 


 


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ