โพลล์ออกพรรษาไม่เลิกเมาถาวร

กรุงเทพโพลล์เผยพุทธศานิกชนร้อยละ 89.2 ไม่เลิกดื่มสุราถาวรหลังออกพรรษา ร้อยละ 67.8 เสื่อมศรัทธาพระมีข่าวด้านลบ

โพลล์ออกพรรษาไม่เลิกเมาถาวร

เนื่องในวันที่ 12 ตุลาคม เป็นวันออกพรรษา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นพุทธศาสนิกชนเรื่อง “การปฏิบัติตนในวันออกพรรษา และความเห็นของชาวพุทธต่อพุทธศาสนาในปัจจุบัน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,203 คน เมื่อวันที่ 3 – 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่า กิจกรรมที่ชาวพุทธตั้งใจจะทำในวันออกพรรษามากที่สุดคือ ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ (ร้อยละ 80.7) รองลงมาคือ ร่วมกุศลกรรม ตักบาตรเทโว (ร้อยละ 32.3)  และไปวัดฟังธรรม (ร้อยละ 21.4)

เมื่อถามกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา (วันเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษา) ได้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างผู้ดื่มสุราส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 ระบุว่าได้เข้าร่วมโครงการ แต่ในจำนวนนี้ร้อยละ 37.6 ระบุว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 เดือน ขณะที่ร้อยละ 23.8 สามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 เดือน ทั้งนี้เมื่อถามผู้ที่งดดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อว่า หลังจากวันออกพรรษาแล้วคิดว่าจะเลิกดื่มอย่างถาวรหรือไม่  พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 89.2 ไม่คิดว่าจะเลิกดื่ม โดยในจำนวนนี้คิดว่าจะดื่มน้อยลง ร้อยละ 72.2 ขณะที่ร้อยละ 17.0 คิดว่าจะดื่มเหมือนเดิม  มีเพียงร้อยละ 10.8 ที่คิดว่าจะเลิกดื่มเลย

โพลล์ออกพรรษาไม่เลิกเมาถาวร

สำหรับข่าวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ชาวพุทธ รับไม่ได้มากที่สุดคือ ข่าวพระมั่วสีกา (ร้อยละ 49.5) รองลงมาเป็น ข่าวพระเสพยาบ้า ขายยาบ้า (ร้อยละ 29.8) ข่าวพระสบถหยาบคาย ไม่สำรวม (ร้อยละ 7.2) ข่าวพระดื่มสุรา หนีเที่ยว (ร้อยละ 6.1) และข่าวพระตุ๊ด เณรแต๋ว (ร้อยละ 2.4) เมื่อถามต่อว่าข่าวต่างๆ ในข้างต้น ส่งผลต่อความเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด ชาวพุทธส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 เห็นว่า  ส่งผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 32.2 เห็นว่าส่งผลค่อนข้างน้อยถึงไม่ส่งผลเลย

อย่างไรก็ตามชาวพุทธ ร้อยละ 86.2 ยังให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางศาสนามาก ขณะที่มีเพียงร้อยละ 13.8 ที่ให้ความสำคัญน้อย

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ