โพลชี้ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ผู้ชมอยากเห็นในโทรทัศน์มากที่สุด

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยการสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงผลสำรวจ “คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม” และประชาสัมสัมพันธ์การจัดงาน รายการโทรทัศน์ในดวงใจ family awards 2011 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทางเครือข่ายและสถานีโทรทัศน์ โดยมีนักวิชาการและตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดาศ.เกียรติคุณ พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 4 สสส.ได้แถลงผลสำรวจ “คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม”สำรวจตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายนถึง 6 กรกฎาคม พ.ศ.2554จากครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 812 คน พบว่า  มีผู้ต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีมากที่สุด จำนวน 472คน ในขณะที่อันดับที่สอง คือ ส่งเสริมความมีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น จำนวน 428คน และอันดับที่สามคือ ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 412คน  นอกจากนี้ มีผู้ต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย, ความมีระเบียบวินัย, ความเสมอภาคที่หลากหลาย, ความมีสัมมาคารวะ และศักยภาพของคนพิการ  ผู้ตอบแบบสำรวจได้เสนอประเด็นคุณค่าอื่นๆ  3 ประเด็น คือ 1)ความต้องให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาทิ ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่พลเมือง การมีส่วนร่วม ความเคารพให้สิทธิผู้อื่นๆและความแตกต่าง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น    2)ความต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ อาทิ การบริโภคสื่ออย่างเหมาะสม การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น และ 3)ความต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าของชุมชนท้องถิ่น เช่น การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นต้น

พ.ญ.ชนิกา  ได้กล่าวถึงการจัดงาน family awards ว่า “เป็นสิ่งที่ดีที่มาพัฒนา ปรับปรุงการจัดงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ประทับใจการจัดงานจะดีกว่านี้ หากเครือข่ายฯ กระจายข่าวให้สื่อได้รับทราบมากกว่านี้ และคิดว่าการจัดงานนี้มีค่ายิ่งต่อประเทศ และถือเป็นของขวัญให้กับเด็กไทย การจัดแถลงข่าวนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เปิดโอกาสให้สื่อมาร่วมแสดงความคิดเห็น”

family awards 2011

ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์   กล่าวว่า  ผู้ชมและครอบครัวสามารถเข้ามามีบทบาทในการดูแลสอดส่องรายการโทรทัศน์ผ่านกระบวนการติชมตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสถานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่กระบวนการเหล่านี้ควรทำควบคู่ไปกับการเสริมแรงกระตุ้นเชิงบวกให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนารายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว family awards ด้วยแรงผลักดันและน้ำพักน้ำแรงของเหล่า ครอบครัวจิตอาสา จากเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 3  เป็นรางวัลที่มาจากครอบครัวและผู้ชม  ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ชมภาคประชาชนเพื่อการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในปีนี้ทางทีมงานตั้งใจมอบรางวัลพิเศษพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาในประเด็นต่างๆ จึงทำการสำรวจประเด็น “คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม เพื่อสำรวจความต้องการของภาคประชาชนที่มีต่อรายการโทรทัศน์ และสะท้อนกลับไปยังผู้ผลิตรายการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวว่า  จากสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้และความขัดแย้งของคนที่ใส่เสื้อคนละสี ทำให้สังคมเกิดความแตกแยก จึงไม่น่าแปลกใจกับที่ผลสำรวจที่ได้เรื่องความรักความสามัคคีมาเป็นลำดับที่ 1 ประเด็นที่ 2 ที่ได้คือเรื่องจิตอาสา เพราะจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่บานปลายทำให้เกิดความสูญเสีย เราจึงต้องการคนที่มีจิตอาสามาช่วยกัน จะช่วยด้วยแรงกายแรงใจ หรือทุนทรัพย์ก็ได้  หรือจิตอาสาช่วยในเรื่องอื่นๆ ก็ได้ เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเราเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ต่อมาเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งทำให้เห็นว่า การคอรัปชั่น เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ นักการเมืองบ้านเราเป็นตัวอย่างของการคอรัปชั่นที่เด่นชัดมาก ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงอยากเห็นการส่งเสริมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต สรุปหากคนในประเทศไทย มีระเบียบวินัย รักษาสิทธิตัวเองและเคารพสิทธิผู้อื่นประเทศไทยจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ  โดยเราจะมอบเป็นรางวัลพิเศษให้แก่ทางสถานีโทรทัศน์ที่ส่งเสริมทั้งสามประเด็นนี้ ในงาน family awards ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้

สุดท้ายคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน กล่าวสรุปปิดงานว่า กระบวนการทำงานของ family awards มีความก้าวหน้าขึ้นจากปีก่อนๆ คือมีนักวิชาการเข้าร่วม และสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนว่าต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านใด ดังนั้นอยากให้สถานีโทรทัศน์เห็นความสำคัญและนำมาปรับปรุง อยากให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม สิ่งที่เราทำจะเป็นการสร้างการศึกษาให้เด็กครอบครัวและสังคม และขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงาน family awards และขอขอบคุณผู้แทนสถานีโทรทัศน์จากช่อง 5, 7 และ 11 ที่ให้ความสำคัญมาร่วมแสดงความคิดเห็นในงานการแถลงข่าวครั้งนี้

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code