โพธิสัตว์น้อย ปีที่ 4 เพิ่มต้นแบบโรงเรียนและชุมชนปลอดเหล้าทั่วประเทศ

 

 
โพธิสัตว์น้อย ปีที่ 4 เพิ่มต้นแบบโรงเรียนและชุมชนปลอดเหล้าทั่วประเทศ เครือข่ายครูโครงงานคุณธรรมย้ำ!!!สร้างเด็กคิดดีทำดีต้องทำอย่างต่อเนื่อง เน้นเสริมคุณธรรมตั้งแต่เด็กจะมีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขได้มาก ช่วยลดภาระให้สังคม
 
          สำเร็จไปแล้วกับกิจกรรมในโครงการโพธิสัตว์น้อยสัญจร ลูกร้องขอพ่อแม่งดเเหล้า ปีสัมพุทธชยันตี ปีที่ 4  ในพ.ศ. 2555 ดำเนินโครงการเพื่อรณรงค์ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบของสังคมในชุมชน ที่ผ่านมาได้จัดรณรงค์สร้างกระแสในกลุ่มเด็กนักเรียนซึ่งคัดเลือกมาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ  จำนวน  10 แห่ง คือ โรงเรียนคันธทรัพย์ จังหวัดชุมพร โรงเรียนบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ โรงเรียนวัดครุใน (ปิตะนีลานนทศึกษา) จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลงาว จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านวังถ้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวัดโคกเกตุ จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู นักเรียนในระดับประถมศึกษาและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ตลอดจนผู้เข้าร่วมสามารถนำกิจกรรมขยายผลบอกต่อกับคนใกล้ตัวและในชุมชนต่อไปได้
 
 
         การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เสมือนเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสในวงกว้างเพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้รับทราบถึงกิจกรรมที่ดีของกลุ่มเด็กนักเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเกิดภาพกิจกรรมความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายคุณธรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้น
 
 
         สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียนนั้น ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการสันทนาการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการฝึกความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องประวัติพุทธชยันตีและความเป็นมาของโพธิสัตว์น้อย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงที่มาของการจัดกิจกรรมและความสำคัญของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักรณรงค์ซึ่งต้องมาจากพื้นฐานการเป็นเด็กดีและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง กิจกรรมปูพื้นฐานความรู้เรื่องเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับผลกระทบต่อตนเองและสังคม เพื่อสร้างเสริมการรับรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสิ่งมึนเมา อันจะเป็นเกราะป้องกันให้แก่ตนเองได้ กิจกรรมฐานปัญหา สาเหตุ ผลกระทบจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้นักเรียนได้ลองฝึกการวิเคราะห์ ตลอดจนร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และกิจกรรมรณรงค์บอกต่อเพื่อรณรงค์ในชุมชน เพื่อช่วยให้สังคมเข้าใจและเห็นความสำคัญของการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดเป็นการฝึกปฏิบัติด้านกระบวนการรับรู้ การคิดเพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้
 
 
         และในวันนี้มีตัวอย่างโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยสัญจร ลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า โดยได้ลงพื้นที่ไปสำรวจและพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียน จังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 2 แห่ง และยังเป็นโรงเรียนปิดท้ายของการจัดกิจกรรมในโครงการฯ พร้อมเสียงของเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีความสุข สนุก และได้รับประโยชน์อย่างไรกับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
         ครูรุ่งฤดี นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุ จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงนโยบายของโรงเรียนกับการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจัดกิจกรรมการรณรงค์ว่า ทางโรงเรียนหวังให้นักเรียนเป็นคนดี ได้อยู่ในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม สร้างความคิดริเริ่มและสร้างความเป็นผู้นำในโรงเรียนไปสู่การมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน โดยมีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม สิ่งสำคัญ คือ ควรให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพราะเด็กในช่วงนี้อยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้ จึงต้องช่วยกันนำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ให้ตลอด โดยเฉพาะเรื่องพิษภัยของแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และได้นำแนวทางจากการร่วมกิจกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของแต่ละคน โดยให้ไปบอกกับผู้ปกครองเพื่อชวนให้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดื่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
 
         “ที่ผ่านมาโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมาประมาณ 2 ปีแล้ว และมีการรณรงค์โดยใช้การละเล่นลำตัดเข้ามาประยุกต์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์งดเหล้า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่พบเห็น โดยเฉพาะผู้ปกครอง ทางโรงเรียนเชื่อว่าการรณรงค์และจัดกิจกรรมแบบนี้ จะฝึกนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความกล้าแสดงออก รู้จักวิธีที่จะเชิญชวนคนให้มางดเหล้า สามารถเข้าไปแนะนำคนในชุมชนให้เข้าใจถึงพิษภัยและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้น โดยมีความคาดหวังว่าการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเช่นนี้จะเกิดการซึมซับในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เป็นภูมิคุ้มเมื่อโตขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ เมื่อเด็กๆไปบอกพ่อแม่ก็จะพยายามหาเหตุผลโน้มน้าวใจให้พ่อแม่เลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ แล้วส่วนใหญ่ก็จะเชื่อสิ่งที่ลูกบอกเพราะความรักลูก สำหรับโครงการนี้จริงๆ แล้วอยากให้จัดเป็นกลุ่มจังหวัด ประมาณ 10 โรงเรียน ชุมชนละ 1 เป็นตัวแทนเป็นผู้นำชุมชนมาบอกเล่าในสิ่งที่ดีๆ” ครูรุ่งฤดี กล่าว
 
         ครูบุณนะ แสงงาม  โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ในฐานะครูที่ปรึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ มาตั้งแต่ปีแรกๆ และยังเป็นโรงเรียนรุ่นแรกของจังหวัดสมุทรสงครามที่ดำเนินกิจกรรมตลอด โดยคาดหวังให้นักเรียนได้นำแนวคิดในความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนทุกคนมีความสนใจ ตั้งใจ เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีจึงมีผลทำให้การส่งเสริมและสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้ปกครองต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน อาทิ กิจกรรมการเข้าวัดทำบุญร่วมกันทุกวันในวันพระ รวมไปถึงการให้นักเรียนไปชวนผู้ปกครองให้ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
         “ทุกเย็นวันศุกร์จะมีการอบรมจริยธรรมที่โรงเรียนอยู่เสมอ และการจัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กเล็กซึ่งยังไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงในเรื่องเหล้าบุหรี่นั้น หากจะให้พวกเขาไปแนะนำผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิด ย่อมได้ผลดีทีเดียว นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือในการให้ความรู้ในโรงเรียน เช่น ตำรวจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยต่างๆของสารเสพติด โดยหวังว่าหากนักเรียนได้รับการอบรมกลับไปก็จะเกิดการรับรู้มากขึ้น และไม่หลงผิดไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเขาเอง กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการเข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการโพธิสัตว์น้อย ทางโรงเรียนก็จะสนับสนุนตลอดไป เพราะเห็นว่าเป็นผลดีให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรงเรียนอื่นๆ เมื่อเห็นว่าเรามีกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนก็สนใจอยากเข้าร่วมโครงการบ้างเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เด็ก และการที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆก็ช่วยทำให้เค้าได้มีประสบการณ์มากขึ้น มีภูมิต้านทานในการดำรงชีวิตเมื่อเติบโตขึ้น เด็กกลุ่มไหนที่ไปอบรมแล้วก็จะมาช่วยกันเผยแพร่ในโรงเรียน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกร่วมกันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอีกทางหนึ่ง” ครูบุณนะ กล่าว
 
 
         และในส่วนของเด็กๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโพธิสัตว์น้อยสัญจร ลูกร้องขอพ่อแม่งดเหล้านี้ หลายคนรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนานที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ได้แสดงออกทางความคิด ความสามารถ ความกล้าแสดงออก กล้าที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ควรทำ และกล้าที่จะกลับบ้านไปขอร้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ยังดื่มเหล้าอยู่ ลด ละ เลิกเพื่อตัวของเค้าเอง และเพื่อความสุขในครอบครัว นี่เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนหนึ่งของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
 
         เด็กชายปิธิทัศน์ โพธิ์พยนต์ (เค๊ก) นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดโคกเกตุ บอกด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจว่า “วันนี้รู้สึกดีใจที่ ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยได้มาร่วมรณรงค์และนำป้ายประชาสัมพันธ์ไปแจ้งข่าวให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนใกล้เคียงได้รู้ว่า พวกเด็กๆอย่างเรามาขอร้องให้ผู้ใหญ่งดเหล้า เพื่อสุขภาพตนเองและเพื่อลูกหลาน เพราะการดื่มเหล้าไม่มีประโยชน์อะไรเลย มีแต่พิษร้ายแรง ต่อไปอยากเข้าร่วมเป็นแกนนำร่วมกับเพื่อนๆ และอยากขอให้พ่อเลิกเหล้าซึ่งจะต้องทำให้ได้ เพราะผมรักพ่อ”
 
         ด้านเด็กหญิงอัจจิมา ม่วงเขียว (แอม) นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) เล่าให้ฟังว่า “เข้าร่วมกิจกรรมมา 2 ปีแล้ว รู้สึกสนุกมาก และเป็นโครงการที่ดี เคยไปจัดที่โรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองเลิกเหล้าได้ส่วนใหญ่ มีการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับพิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังมีการเลือกแกนนำที่จะเป็นตัวแทนเพื่อนๆ ในโรงเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆและนำมาบอกต่อเพื่อนให้ช่วยกันรณรงค์และร่วมกันปลูกจิตสำนึกที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์กับพ่อแม่ไม่ให้ดื่มเหล้า ซึ่งตนเองก็รู้สึกดีใจที่พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้า และอยากจะบอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง เมื่อโตไปหนูก็จะไม่ดื่มเหล้าเช่นกัน อยากขอให้เพื่อนๆมาช่วยกันรณรงค์กัน”
 
         ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ ที่เกิดขึ้นในโครงการโพธิสัตว์น้อย  ลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีสัมพุทธชยันตี  จำนวน  10  โรงเรียนนี้ มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 1000 คน และหวังไว้ว่าจะมีเยาวชนที่ได้รับรู้ ได้ร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนักจากผลกระทบจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากขึ้น อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรืออยากลอง ภายใต้การสนับสนุนจากคุณครูในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่ต้องร่วมมือกันสรรสร้างอนาคตของชาติที่สดใส และเป็นกำลังสำคัญแก่ครอบครัว ชุมชนได้ต่อไปในวันข้างหน้า รวมถึงไม่กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่หรือเหยื่อของวายร้ายอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
Shares:
QR Code :
QR Code