โซนทุ่งใหญ่เผย กระบวนชัด ‘ชุมชน’ ทำได้

ที่มา : แฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


โซนทุ่งใหญ่เผย กระบวนชัด 'ชุมชน' ทำได้ thaihealth


"โซนทุ่งใหญ่เผยกระบวนชัด 'ชุมชน' ทำได้"


เมื่อไม่นานมานี้ ณ สาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีที่ 2 หน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์ (หัวเรือใหญ่) มีวิสัยทัศน์ในการปฎิรูปกระบวนการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่รูปแบบใหม่ ด้วยวิธีการแบ่งนักวิชาการ กองเลขา ผู้ประสานวิชาการ ร่วมถึงผู้นำท้องถิ่นตามความถนัดของแต่ละโซนเข้ายึดพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้กลยุทธ์แต่งตั้งคณะทำงานที่มีความชำนาญในแต่ละพื้นที่ของตนนำชุดความรู้จากหน่วยจัดการฯ ไปสอนตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นให้พื้นที่เข้าใจแนวทางปฎิบัติและองค์ความรู้ในการรายงานกิจกรรม สร้างนวัตกรรมและนำเครื่องมือจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. สำนัก 6) ไปใช้พัฒนาชุมชนของของตนเองให้น่าอยู่ขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด


นอกจากนี้ ทางหน่วยจัดการพื้นที่ฯ ได้ชูเครื่องมือชนิด 4.0 ให้ชุมชนใช้เก็บข้อมูลเชิงประเด็นไปทดลองอีกด้วย ส่วนทางโซนอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ในโซนของโครงการฯ ได้นำชุดคู่มือผลลัพธ์การขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนไปใช้ โดยให้ชุมชนทดลองทำและนำเสนอแต่ละใบงาน ทำให้ก่อเกิดนวัตกรรมของชุมชนโซนอำเภอทุ่งใหญ่ขึ้นเกือบทุกชุมชน แต่บางชุมชนยังไม่เข้าใจหัวใจของการติดตามและพัฒนา (Action Research Evaluation) ทางผู้ประสานวิชาการหรือพี่เลี้ยงได้ช่วยกันชี้แจงและยกตัวอย่างให้ชุมชนเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง ทำให้ชุมชนมีเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันได้ นอกจากนี้ ทางบริบทพื้นที่ส่วนมากไม่ค่อยมีผู้มีความชำนาญการด้านไอทีและวิชาการ การจัดทำรายงานผ่านระบบออนไลน์และการจัดทำเอกสารทางการเงินค่อนข้างมีความเสี่ยงในการจัดทำและส่งข้อมูลให้ทันช่วงเวลาก่อนสิ้นปี ทางนางสุดา ไพศาล (พี่เลี้ยง) ซึ่งมีความชำนาญการทางด้านการเงิน จึงได้ชี้แจงและนัดชุมชนในโซนอำเภอทุ่งใหญ่ ตรวจเอกสารการเงิน 3 เดือนครั้ง เพื่อให้การเก็บหลักฐานข้อมูลและเป็นกำลังใจให้ชุมชนได้มีความมั่นใจในโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบนยิ่งขึ้น จากการดำเนินการชุมชนต่างสะท้อนผลลัพธ์ให้มีการจัดประชุมรูปแบบแบ่งรายโซน เพราะมีความกล้าแสดงออกทำให้เข้าใจการประชุมมากขึ้น พร้อมเดินทางสะดวกและสามารถโชว์นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนได้มากขึ้น 


สนับสนุนโดย สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก6) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ สาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ตัวแทนชุมชนน่าอยู่โซนอำเภอทุ่งใหญ่ทุกชุมชน ว่าที่ ร.ต.โชตินันท์ จันทโชติ (ผู้ช่วยเก็บวิดีโอ) และที่ขาดไม่ได้เลย ในการนำเสนอข้อมูลครั้งนี้ ทีมสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code