โคราชจัดโครงการหน้าโรงเรียน-หน้าตลาด ติดถนนคนปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


โคราชจัดโครงการหน้าโรงเรียน-หน้าตลาด ติดถนนคนปลอดภัย thaihealth


จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการหน้าโรงเรียน หน้าตลาด ติดถนน คนปลอดภัย


เมื่อเร็วๆ นี้ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการเปิดโครงการหน้าโรงเรียน หน้าตลาด ติดถนน คนปลอดภัย อำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ห้องประชุมสุรนารี บีโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งแม่ค้า ประชาชน ในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนหน้าตลาด เพื่อให้พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งครู ผู้ปกครอง ในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนหน้าโรงเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนหน้าตลาด หน้าโรงเรียน และเพื่อเป็นการประสานการทำงานต่อเนื่องตาม MOU ที่จะทำขึ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามข้อตกลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงพฤศจิกายน 2561 กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหัวทะเล รพ.สต.โนนฝรั่ง โรงเรียนมารีรักษ์ ผู้จัดการตลาดแม่กร ผู้จัดการตลาดดอนขวาง ผู้จัดการตลาดนัดสารภี หมวดการทางพื้นที่หัวทะเล ตำรวจจุดหัวทะเล มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานจุดหนองบัวศาลา หมวดการทางพื้นที่หนองบัวศาลา ตำรวจจุดหนองบัวศาลา  ห้างเดอะมอล ห้างเทอมินอล ห้างเซ็นทรัล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนเมือง โรงเรียนสุรนารี และ อศน.


สำหรับในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการเปิดตัวโครงการหน้าโรงเรียน หน้าตลาด ติดถนน คนปลอดภัย อำเภอเมืองนครราชสีมา มีให้การสัมภาษณ์ของผู้บริหารจังหวัดและผู้จัดโครงการฯ และ ศปถ. จังหวัดมีการทำ MOU ให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการ หลังจากนั้นจะเป็นการประชุมพัฒนาองค์ความรู้และวางแผนจัดการความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจราจรทางบกหน้าตลาด หน้าโรงเรียน โดยวิทยากรเป็น ศปถ. จังหวัด ร่วมกับ มทส. มทร. งบประมาณจาก สสส. ผ่านทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพื้นที่หนองบัวศาลา พื้นที่หัวทะเล และพื้นที่หน้าโรงเรียนอื่นๆ นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินงานแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เริ่มจากการสำรวจข้อมูลสร้างทีมงานค้นหาจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง วิเคราะห์ วางแผน และการปฏิบัติการประเมินเฝ้าระวังและติดตาม และสรุปบทเรียนส่งต่อปัญหาที่เกินกำลังให้ ศปถ.จังหวัด ส่วนทีม ศปถ.จังหวัด มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนและเสริมพลังผนึกกำลัง ระยะท้ายโครงการฯ จะมีการนำเสนอต่อสาธารณะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code