โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน รับมืออัคคีภัย-ภัยทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน รับมืออัคคีภัย-ภัยทางถนน  thaihealth


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ขับเคลื่อน โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน แก่บุคลากรในโรงเรียน เตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง


นายธรีเดช ขัติยะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เปิดเผยว่า ปภ.ฝาง ดำเนินโครงการ “1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน”  โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หน่วยงานด้านสาธารณสุข   บริษัทเอกชน และเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลุ่มน้ำฝาง ออกให้ความรู้ แก่ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ โดยได้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย การขับเคลื่อนของสภานักเรียนในการรณรงค์และสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอัคคีภัยในโรงเรียน ในช่วงฤดูแล้งนี้


 

Shares:
QR Code :
QR Code