โครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี ระยะที่ 3

featured

ภาพบรรยากาศงาน นำเสนอสาธารณะ “โครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี ระยะที่ 3” จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โกดังอเนกประสงค์ริมน้ำ ล้ง 1919 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code