โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

featured

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2ERGrH7

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ