โครงการเด็กเยาวชนจิตอาสา

โครงการเด็กเยาวชนจิตอาสา            เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเด็กเยาวชน จิตอาสาพัฒนาสื่อสร้างสรรค์วิถีชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพในการประชาสัมพันธ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

            ที่ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเด็กเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสื่อสร้างสรรค์วิถีชุมชน  โดยมีเด็ก และเยาวชน จากตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร และตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

 

            โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากลไกเด็กเยาวชน และผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีจิตอาสาสามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้วิถีชุมชน นำหลักคุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกัน รู้ถึงเท่าทันสื่อและสิ่งยั่วยุ รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณค่าบูรณาการการผสานกับศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง

 

            โดยมีหัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ เกมและกิจกรรมสันทนาการ ชมกระบวนการผลิตรายการิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เอ็นบีที อุบลราชธานี และกระบวนการผลิตรายการสถานีวิทยุกรายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นแกนนำเด็ก ได้นำความรู้ที่ได้รับ จากกระบวนการผลิตสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ได้นำไปปรับใช้ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพในการประชาสัมพันธ์งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

update 20-01-52

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code