โครงการห้องสมุดดินอนุรักษ์ถิ่นอนุรักษ์ไทย ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

 

โครงการห้องสมุดดินอนุรักษ์ถิ่นอนุรักษ์ไทย ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
 
ครูอาจารย์จากโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดดินอนุรักษ์ถิ่นอนุรักษ์ไทย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ในการทำบ้านดินให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน
 
โครงการห้องสมุดดินอนุรักษ์ถิ่นอนุรักษ์ไทย ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
 
อ.มานะพงษ์ มาบ้านซ้ง ครูผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวภายหลังจากที่ได้รับทุนนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมครั้งที่ 1/2553 ว่า ค่ายเยาวชนรักษ์ถิ่นปั้นดินด้วยดวงใจ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2553 และ ค่ายอาสาพาน้องย่ำดิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอิฐดินดิบ อันเกิดจากความร่วมมือของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ซึ่งต้องสร้างอิฐให้เพียงพอต่อการก่อสร้างห้องสมุดดินของโรงเรียน เป้าหมายของการจัดกิจกรรมย่อยดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทำบ้านดินมาสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
 
โครงการห้องสมุดดินอนุรักษ์ถิ่นอนุรักษ์ไทย ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
 
“กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ดินและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ชุมชน และสังคมโดยนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนจากดิน โดยความร่วมมือของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เพื่อรองรับการใช้บริการของนักเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายเกินคาด” อ.มานะพงษ์กล่าว
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
Shares:
QR Code :
QR Code