โครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรมนำหลักธรรมไปใช้ฯ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


โครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรมนำหลักธรรมไปใช้ฯ thaihealth


อำเภอวังสะพุง จ.เลย ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรม นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า


นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตามโครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า โดยมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายประยูร อรัญรุท ประธานฝ่ายฆราวาส โดยคณะสงฆ์จังหวัดเลย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย (สสส.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์กิจการพระพุทธศาสนาระยะ 20 ปี วาระการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนากลยุทธ์การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการองค์กรชุมชนหมู่บ้านอำเภอคุณธรรมซึ่งใช้หลัก ”คุณธรรมนำการพัฒนา” ซึ่งได้มอบแผ่น CD บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระปฐมเทศนานับตั้งแต่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ ซึ่งมีเนื้อหาหลักคือการปฎิบัติตามทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นแม่บทในการปฎิบัติสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อสวดประจำจะมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอำเภอวังสะพุงมีหมู่บ้าน 144 หมู่บ้านและเข้าโครงการครบทุกหมู่บ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code