โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

featured

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาพิเศษ “โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ของบุคลากรศาลปกครอง” เรื่อง แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง

Shares:
QR Code :
QR Code