โครงการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ปลอดบุหรี่

ที่มา : แฟนเพจ Tum PPAT Online


ภาพประกอบจากแฟนเพจแฟนเพจ Tum PPAT Online


โครงการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ปลอดบุหรี่ thaihealth


พิธีเปิดโครงการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระบุรี 'ปลอดบุหรี่'


ดร.ภานุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานพิธี เปิดโครงการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรีปลอดบุหรี่ ด้วยเทศบาลเมืองสระบุรี มีการดำเนินโครงการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระบุรีปลอดบุหรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มีวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้สูบให้เลิกสูบบุหรี่ และเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ไม่ให้มีการจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระบุรีโดยเด็ดขาด โดยทำพิธีเปิดโครงการ เพื่อเป็นการสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 10.30 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี ในการนี้เทศบาลเมืองสระบุรี ได้เรียนเชิญตัวแทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ เข้ามาร่วมในพิธีเปิด และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบแนวทางปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2560 ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code