โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เปิดรับสมัคร “อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล”
– เพื่อให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการตามจุดต่างๆ ใน สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี
– ปฏิบัติงานทุกวันอังคาร และวันพุธ (เลือกวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวันตามสะดวก) ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม (รวม 1 เดือน)
– รับสมัครถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ความเป็นมาของกิจกรรม
สถาบันประสาทวิทยา เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด
ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ
บทบาทหน้าที่อาสา
ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการภายในสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้
อาคารรัชมงคล (07.00 – 12.00 น.)
1. จุดคัดกรองผู้ป่วย
เวลา 07.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา 4 คน
– เขียนประวัติผู้ป่วยใหม่
– ชั่งน้ำหนัก / วัดความดัน (คุมเครื่อง)
– ตรวจสอบสิทธิ์
– โซนรถเข็น / เปลนอน
2. ห้องเจาะเลือด / เจาะฮอร์โมน
เวลา 07.00 น. จำนวนอาสา 2 คน
3. ห้อง X-Ray
เวลา 08.00 น. จำนวนอาสา 2 คน
4. ห้องการเงิน / ห้องยา
เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา 2 คน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (08.00 – 11.00 น.)
1. จุดคัดกรองผู้ป่วย
เวลา 08.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา 2 คน
– ตอบคำถามผู้ป่วย / ให้คำแนะนำการส่งต่อไปตามจุดต่างๆ
กำหนดการต่างๆ
• วัน-เวลาทำกิจกรรม : วันอังคาร วันพุธ (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันตามสะดวก)
• ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม (รวม 1 เดือน)
• ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.
• อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 1 ครั้ง (กำหนดวันร่วมกันกับอาสาสมัคร)
***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***
สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
– แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล”
– ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา
– มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย
– เลือกวันที่ทำงานอาสา
โดยส่งมาที่ อีเมล : [email protected]
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ
โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 11
หรือ มือถือ 08-5917-7212
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา

ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร “อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล”

– เพื่อให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการตามจุดต่างๆ ใน สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี

– ปฏิบัติงานทุกวันอังคาร และวันพุธ (เลือกวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวันตามสะดวก) ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม (รวม 1 เดือน)

– รับสมัครถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ความเป็นมาของกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยา เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

บทบาทหน้าที่อาสา

ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการภายในสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้

อาคารรัชมงคล (07.00 – 12.00 น.)

1. จุดคัดกรองผู้ป่วย

เวลา 07.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา 4 คน

– เขียนประวัติผู้ป่วยใหม่

– ชั่งน้ำหนัก / วัดความดัน (คุมเครื่อง)

– ตรวจสอบสิทธิ์

– โซนรถเข็น / เปลนอน

2. ห้องเจาะเลือด / เจาะฮอร์โมน

เวลา 07.00 น. จำนวนอาสา 2 คน

3. ห้อง X-Ray

เวลา 08.00 น. จำนวนอาสา 2 คน

4. ห้องการเงิน / ห้องยา

เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา 2 คน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (08.00 – 11.00 น.)

1. จุดคัดกรองผู้ป่วย

เวลา 08.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา 2 คน

– ตอบคำถามผู้ป่วย / ให้คำแนะนำการส่งต่อไปตามจุดต่างๆ

กำหนดการต่างๆ

  • วัน-เวลาทำกิจกรรม : วันอังคาร วันพุธ (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันตามสะดวก)
  • ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม (รวม 1 เดือน)
  • ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.
  • อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 1 ครั้ง (กำหนดวันร่วมกันกับอาสาสมัคร)

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

– แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

– เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล”

– ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา

– มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย

– เลือกวันที่ทำงานอาสา

โดยส่งมาที่ อีเมล : [email protected]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ

โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 11

หรือ มือถือ 08-5917-7212

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code