โครงการร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน

ที่มา : เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


โครงการร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน  thaihealth


โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดรณรงค์โครงการร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน (คนเมืองช้าง พิทักษ์โลก) ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์


วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นพ.สมคิด สุริยเลิศ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์  ได้สนับสนุนให้ คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดรณรงค์โครงการ ร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็ก และเยาวชน (คนเมืองช้าง พิทักษ์โลก) ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สุ่มตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้คำแนะนำและตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โครงการฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม–สิงหาคม พ.ศ.2559 จำนวนร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่–สุรา  เข้าร่วมโครงการฯ 132 ร้านค้า โดยแบ่งการสุ่มร้านค้า ออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน  หน้าสถานีรถไฟ (PCU1) โซนที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก  (PCU2) โซนที่  3 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนสุริยะกานต์  (PCU3)


โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนให้จัดทำ โครงการ “ร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน” (คนเมืองช้าง พิทักษ์โลก) จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะส่งเสริมร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี อย่างเข้มแข็ง โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) และนพ.สมคิด สุริยเลิศ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์) ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งใน การขับเคลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ป้องกันสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เกิดแกนนำต้นแบบที่เข้มแข็งในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน 

Shares:
QR Code :
QR Code