โครงการยากาว 2 พัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นำ

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


โครงการยากาว 2 พัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นำ thaihealth


สสม. จัดโครงการยากาว ศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) และชุมชนบ้านเขานา


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมปาร์วิว ต.รูสะมีแล อ.เมือง จ.ปัตตานี แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดโครงการยากาว ศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) และชุมชนบ้านเขานา ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมี ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิฯ และนายฮาซัน หะยีมะเย็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง


"โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทยเป็นนวัตกรรมของแผนงานสร้างสุขภาวะมุสลิมไทย เป็นภารกิจหนึ่งที่แผนงานฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้าใจปัญหาสุขภาวะให้กับชุมชนมุสลิม โดยตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา แผนงานฯได้ดำเนินการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย และหลักสูตรมุสลิมะฮฺต้นแบบ ซึ่งมีศิษย์เก่าผ่านการอบรมทั่วประเทศแล้ว โครงการยากาว 2 พัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นำ thaihealthจำนวน 1,348 คน ศิษย์เก่าสสม. เหล่านี้ได้กลับไปพัฒนาชุมชนและสานต่อกิจกรรมด้านสุขภาวะ ตลอดจนมีจิตสำนึกร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมไทย"ศ.ดร.อิศรา กล่าว


อย่างไรก็ตาม ยังมีศิษย์เก่าจำนวนหนึ่งที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณและการพัฒนาชุมชน เนื่องด้วยสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแหล่งทุน รวมถึงความต่อเนื่องในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำฯ ด้วยเหตุดังกล่าวแผนงานฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของทีมงาน PB โดย นายตอฮีตร์ สายสอิด รอง ผอ.ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง จึงได้จัดโครงการยากาว2ศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำฯ สสม.ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานต่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทยให้สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


โครงการยากาวศิษย์เก่า ร.ร.ผู้นำ สสม.มีศิษย์เก่า ร.ร.ผู้นำ สสม. ในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 20 คน ได้แก่จังหวัด กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของแต่ละคน อีกทั้งยังได้ลงสัมผัสพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชน ณ ชุมชนบ้านเขานา ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งชุมชนดังกล่าวยังเป็นชุมชนของเพื่อนสมาชิกศิษย์เก่า ร.ร.ผู้นำ สสม.อีกด้วย คือ ผู้ใหญ่บ้านชัยยุทธ หมันหลัง และนายซัยฟุดดีน เหร็มอะ ที่ได้นำเอาความรู้และประการณ์จากการเข้าอบรมโรงเรียนผู้นำ สสม.กลับมาประยุกต์ใช้ในชุมชน


ตอนแรกที่มี จนท.สสม.เข้ามาชักชวนให้ตนเข้าร่วมอบรมโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย ตนคิดว่าถ้าไปก็คงจะไปนั่งนั่งฟังบรรยายศาสนาเรื่องสุขภาวะเหมือนบรรยายาทั่วไป ผนวกกับระยะเวลาการอบรม 5 วัน ตนเองก็ไม่คิดอยากจะไป แต่ด้วยการพูดชักชวนของ จนท.สสม.ตลอดเวลาที่ได้พบกัน ทำให้ตนตัดสินใจร่วมเดินทางมาอบรมด้วย ตนรู้สึกดีใจที่ได้มาอบรมครั้งนี้หากตนตัดสินใจไม่มา ตนจะรู้สึกเสียดายและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง การอบรมครั้งนี้ผิดไปจากเดิมที่ตนคิดมาโครงการยากาว 2 พัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นำ thaihealthก่อนหน้านี้(นั่งฟังบรรยายศาสนา) แต่เมื่อได้มาสัมผัสจริงมันแตกต่างกันสิ้นเชิง มันเป็นการผสมผสานระหว่างหลักการคำสอนของศาสนาอิสลากับหลักวิชาการกันอย่างลงตัว 


อีกทั้งยังได้รู้จัก พบปะ ผู้นำในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ผู้นำในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และได้ไปศึกษาดูงานชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตนได้นำแนวคิดของผู้ใหญ่บ้านชุมชน และความรู้จากการเข้าอบรมครั้งนี้ตนได้นำกลับมาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในประชุมชนประกอบกับความตั้งใจที่จะบริหารจัดการชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบและให้คนอื่นๆได้มาศึกษาดูงานชุมชนของตน เสมือนที่ตนเคยได้ไปศึกษาดูงานชุมชนอื่นๆ ตนและทีมงานบ้านเขานาร่วมแรง ร่วมกันพัฒนาชุมชนจนประสบผลสำเร็จเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ณ ตอนนี้ทำให้ชุมชนของตนมีคนหลั่งไหลเข้ามาศึกษาดูงานเกือบทุกๆวัน และตนก็สึกดีใจที่ทาง สสม.ได้นำบรรดาศิษย์เก่า ร.ร.ผู้นำ มาเยี่ยมชมชุมชนบ้านเขาบ้าน (ผญ.ชัยยุทธ กล่าว)

Shares:
QR Code :
QR Code