โครงการดนตรี กวีคีตา เพื่อการเรียนรู้สู่ปัญญา

มุ่งสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีแก่เยาวชน

 

โครงการดนตรี กวีคีตา เพื่อการเรียนรู้สู่ปัญญา

          ในขณะที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาและเผชิญปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจจึง เป็นปัญหาที่ได้รับการถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งมากขึ้น และเมื่อมีกรณีการฆ่าตัวตายของนักศึกษาเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาที่ผิดหวังจากความรัก มีปัญหาจากเรื่องเรียน หรือปัญหาจากเศรษฐกิจ ยิ่งทำให้เกิดการถกเถียงประเด็นสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษากับสุขภาพจิตได้แผ่วงกว้างออกไปมากขึ้น

 

          การที่บุคคลจะต้องสามารถเผชิญหน้า และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีสติ และมีประสิทธิภาพได้นั้น เรื่องของสุขภาพจิตที่ดีและวุฒิภาวะทางอารมณ์จะเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          ด้วยเหตุนี้เอง การสร้างสรรค์โครงการเพื่อการเรียนรู้ และเพื่อการรังสรรค์จิตใจให้บุคคลในชาติอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทยที่กำลังวุ่นวายอยู่ในเวลานี้ ซึ่งหนึ่งในโครงการต่างๆ จะเห็นได้ว่า โครงการ ดนตรีกวีคีตา น่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่มองเห็นภาพแห่งความสำเร็จได้อย่างชัดเจน

 

          โครงการ ดนตรี กวีคีตา เพื่อการเรียนรู้สู่ปัญญา (Triple H) เกิดขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ในแง่ต่างๆ ของการสร้างและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญาทั้ง 4 มิติ คือ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา โดยใช้กระบวนการของดนตรี เสียงเพลง จังหวะ มาเป็นเครื่องมือสื่อสารการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ กับเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่า ดนตรีสามารถที่จะเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ได้ง่ายอย่างกลมกลืน โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะทำให้เกิด กระบวนการตั้งคำถาม ทั้งด้านความคิด ความฝัน กำลังใจ เป้าหมายในชีวิต ความรัก การเสียสละ และการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผ่านบทเพลงที่มีคุณค่ามีความหมาย

 

          นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิดออกมาเป็นชิ้นงานเพลงที่จับต้องได้ เพื่อสร้างความสุขความภาคภูมิใจ ให้เป็นภูมิคุ้มกันทางอารมณ์เมื่อจะต้องพบกับอุปสรรคในภายภาคหน้า ให้กับเยาวชนในมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ภายในตนเองและทำความรู้จักกับตัวเอง เรียนรู้ในการที่จะเป็นผู้ให้ ผ่านเนื้อร้อง ทำนองเพลง เพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การชีวิตในแง่มุมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่มีประสิทธิภาพ กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อที่พวกเขาจะได้กลับไปจัดกิจกรรมในสถาบันของตน และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับได้เรียนรู้ จากการเข้าร่วมโครงการนี้สู่เพื่อนในสถาบัน โดยมุ่งสร้างสุขภาพจิตที่ดี และวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้กับเยาวชนที่กำลังจะเข้าสู่วัยทำงาน ให้สามารถจัดการกับตัวเองและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

          โครงการดนตรี กวีคีตา เพื่อการเรียนรู้สู่ปัญญา (Triple H) เกิดขึ้นโดยมุ่งหวังอยากให้นิสิต นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ ของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ สุขภาวะทางปัญญา ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ที่ทำให้รู้รอบ รู้เท่าทันสรรพสิ่ง เรียนรู้ให้ทำเป็น เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อบรรลุอิสรภาพ โดยใช้กระบวนการของดนตรี เสียงเพลง จังหวะ มาเป็นเครื่องมือสื่อสารการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญา เพราะดนตรีเป็นปัจจัยแห่งชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้นำของสังคมต่อไปในภายภาคหน้า เพราะศิลปะทางดนตรีเป็นกระบวนการผสมผสานที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส่สุขภาวะทางปัญญาทั้ง 4 มิติ คือ ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา

 

          สำหรับเยาวชนที่ต้องการจะเข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

          1. ไม่จำกัดเพศ ขอให้กำลังเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น

 

          2. สมาชิกในวง จะต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน หรือต่างสถาบันก็ได้ อายุไม่เกิน 25 ปี

 

          3. วงที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 3-5 คน

 

          4. สมาชิกในวงแต่ละคนจะต้องไม่เคยมีผลงาน อัลบั้มเพลงวางจำหน่ายและไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพมาก่อน

 

          5. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์เป็นสมาชิกได้ 1 วงเท่านั้น

 

          6. กรณีเปลี่ยนตัวสมาชิกในวง ต้องนำหลักฐานของสมาชิกใหม่ที่ถูกต้องตามกฎมาแสดง ทั้งนี้จะอนุญาตหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการเท่านั้น

 

          ส่วนหลักฐานในการสมัครจะประกอบด้วย

 

          1. ใบสมัคร 1 ชุด

 

          2 DEMO เพลงที่มาจากการเล่นสด โดยต้องส่งมา 1 เพลง ได้แก่ เพลงอิสระ ที่เรียบเรียง ดนตรีขึ้นมาใหม่ ทุกแนวเพลง หรือ เพลงแต่งขึ้นมาใหม่ ที่มีคิดว่าเนื้อหาเกี่ยวกับสุข และภาวะทางปัญญา

 

          3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ใบรับรอง สถานภาพ

 

          4. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคน

 

          เยาวชนที่ต้องการจะสมัคร สามารถ Download ใบสมัคร ได้จาก www.Hmusic.org และ ส่งใบสมัคร และ Demo มาได้ที่ โครงการดนตรี กวีคีตา เพื่อการเรียนรู้สู่ปัญญา 139/40 หมู่บ้านนารารมย์ ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร.02-8839393 แฟกซ์ 02-8839393 มือถือ 086-3422379 E-mail : tripleh2551@hotmail.com หรือ triph2551@gmail.com

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Update 26-11-51

Shares:
QR Code :
QR Code