แพร่เปิดวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านสะเลียมเหนือ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เปิดวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


แพร่เปิดวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง thaihealth


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม เปิดวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสะเลียมเหนือ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานพัฒนาชุมชนหนองม่วงไข่ และรางวัลชุมชนปลอดขยะ ชนะเลิศอันดับ 3 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่


นายทวีศักดิ์ หมื่นโฮ้ง กำนันตำบลตำหนักธรรม กล่าวว่า ก้าวย่างของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการเข้าสู่ชุมชนน่าอยู่ สิ่งสำคัญ คือ ชุมชนร่วมกันทุกกระบวนการจากการมองเห็นปัญหาร่วมกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกด้าน ทั้งการจัดการขยะชุมชน เกษตรอินทรีย์ ด้านจิตอาสา ละ ลด เลิก สุรา ในทุกด้าน ได้ร่วมกันน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำและชุมชน จนได้รับการส่งเสริมจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สสส. ให้การสนับสนุนเป็นหนึ่งในต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


นอกจากนั้น ยังมีการสร้างกระแสสังคม สร้างความเข้าใจ สร้างชีวิตใหม่ ให้คนเฒ่าคนแก่ และปราชญ์ในชุมชมเป็นผู้ถ่ายทอดสายสัมพันธ์ของชุมชน ผ่านวิถีชีวิต อาศัยหลักธรรมะ เป็นสิ่งจรรโลงใจ ให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ภายใต้ชุมชนพอเพียง อย่างยั่งยืน


 


 


ที่มา: เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็นนิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไอเอ็นเอ็นนิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code