แพทย์ มช. ร่วมรณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่

          แพทย์ มช. จับมือ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก แสดงนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษากับผู้ติดบุหรี่และต้องการลด ละ เลิก บุหรี่ หวังให้บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการปลอดควันบุหรี่ในองค์กร


/data/content/24710/cms/e_abcfghjv2358.jpg


          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2557 โดยการสนับสนุนงบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการของการดำเนินกิจกรรมด้านการควบคุมยาสูบจากหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล พร้อมทั้งยังมีการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ "สวนดอกปลอดบุหรี่" มีการเสวนากับผู้ประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ กิจกรรมบริการวิชาการ ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคและพิษภัยของการสูบบุหรี่ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้สนใจเลิกบุหรี่ การตรวจระดับก๊าซคาร์มอนนอกไซด์จากลมหายใจ และการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เป็นต้น


/data/content/24710/cms/e_bdegpquy5789.jpg


          รศ.นพ.สมศักดิ์ เปิดเผยว่า ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับห้องตรวจเบอร์ 24 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน หอผู้ป่วยจิตเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการสูบบุหรี่ จึงได้รณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคและพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ทั้งต่อตัวผู้สูบบุหรี่เองและผู้ไม่สูบบุหรี่ หนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวคือมีการเปิดคลินิกอดบุหรี่ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาและบำบัดผู้ต้องการเลิกบุหรี่ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก


/data/content/24710/cms/e_befgjnqsuv56.jpg


          สำหรับประเทศไทยก็มีมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามทำให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ไปจนถึงกฎหมายที่คุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ รวมถึงโรงพยาบาลซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รณรงค์และดำเนินการให้โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเป็นอย่างดี ทั้งยังได้มีระบบบริการการบำบัดรักษาผู้เสพติดบุหรี่บูรณาการสู่งานประจำ ทำให้บุคลากรและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ได้โดยง่าย


 


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code