แพทย์เตือน ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงเกิดโรค

ที่มา : MGR Online


แพทย์เตือน ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงเกิดโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข เผย ประชากรเสี่ยงเกิดโรคสะสมทำให้เสียชีวิตได้ หากไม่ออกกำลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ บริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ


แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า อัตราการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข สำรวจพบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก โรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน ส่วนการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก จะเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ และระบบไหลเวียนเลือด โดยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การไม่ออกกำลังกาย ร้อยละ 27.1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 6.9 การสูบบุหรี่ ร้อยละ 16.1 และการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 69 ในเพศชาย และร้อยละ 65 ในเพศหญิง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิดโรคสะสมจนทำให้การเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ช่วงปี 2549-2556 ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ปอดอักเสบ และความดันโลหิตสูง ซึ่งสาเหตุหลักในเพศหญิง มาจากโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และโรคหัวใจ ส่วนเพศชาย มาจากโรคมะเร็งทุกชนิด และอุบัติเหตุ


แพทย์หญิงวันทนีย์ กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝง หรือแรงงานข้ามชาติ มากกว่า 3 ล้านคน ที่เข้ามาประกอบอาชีพ โดยไม่มีข้อมูลในการเตรียมการรองรับโดยเฉพาะหากเกิดโรคระบาดขึ้น และยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริการ ที่จะสามารถกระจายข้อมูลต่างๆเมื่อเกิดโรคระบาดใหม่ๆ ขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการรักษาหรือให้ความช่วยเหลือ และกรุงเทพมหานครไม่มีศูนย์กลางที่จะนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ หรือวิเคราะห์ให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม


ด้านการกระจายตัวของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังมีไม่เพียงพอ และครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ จึงควรจัดให้มีหน่วยงานหลักในการประสาน จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และเผยแพร่ปัจจัยเสี่ยง ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และที่สำคัญ ควรสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีความร่วมมือ และตระหนักถึงภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาร้ายแรงที่ทำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

Shares:
QR Code :
QR Code