แผนงานฯ การอ่าน สสส. กลุ่มลูกเหรียง และศูนย์อนามัยที่ 12 สร้างสรรค์นิทาน “อะหมัดน่ารัก” รณรงค์ฉีดวัคซีนและสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

แผนงานฯ การอ่าน สสส.  กลุ่มลูกเหรียง และศูนย์อนามัยที่ 12

สร้างสรรค์นิทาน    “อะหมัดน่ารัก

รณรงค์ฉีดวัคซีนและสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

เด็กปฐมวัยชายแดนใต้มีภาวะทุพโภชนาการสูงสุดในประเทศ รวมถึงขาดการเข้าถึงสุขภาวะหลายด้าน  อาทิ การฉีดวัคซีน  การติดจอ ฯลฯ

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และศูนย์อนามัยที่ 12 ร่วมพัฒนาและออกแบบนิทาน “อะหมัดน่ารัก” เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  โดยนำ เค้าโครงเรื่องของ ซาหดัม  แวยูโซ๊ะ  เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กลุ่มลูกเหรียง  พัฒนาโดย ระพีพรรณ  พัฒนาเวช  รวมทั้งได้รับข้อแนะนำจากศิลปินแห่งชาติ : ชมัยภร แสงกระจ่าง สร้างสรรค์ภาพโดย สวนีย์ พรวิศวารักษกูล

ขณะนี้กลุ่มลูกเหรียง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้เชิญชวนผู้ปกครองพาลูก/บุตรหลาน รับวัคซีนเด็กพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับลูกน้อย อาทิ  วัคซีนป้องกันวัณโรค   คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DPT)   โปลิโอ   หัด-หัดเยอรมัน   ไข้สมองอักเสบเจอี (JE)  ไข้หวัดใหญ่   อีสุกอีใส  วัคซีนตับอักเสบ บี  ฯลฯ ที่คลินิกสุขภาพเด็กดี  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา พร้อมรับหนังสือนิทาน “อะหมัดน่ารัก” ฟรี (มีจำนวนจำกัด)

ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง “อะหมัดน่ารัก”   รวมถึงนิทานสร้างเสริมภูมิคุ้มใจและสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ ได้ที่  เว็บไซต์มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th และเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com

ติดตามข้อมูล/กิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ที่ เพจอ่านยกกำลังสุข

แผนงานฯ การอ่าน สสส. กลุ่มลูกเหรียง และศูนย์อนามัยที่ 12 สร้างสรรค์นิทาน  “อะหมัดน่ารัก” รณรงค์ฉีดวัคซีนและสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

Shares:
QR Code :
QR Code