แผนงานวิจัยนโยบายอาหารฯ “เร่ง” ประชุมต้นปีหน้า

 

แผนงานวิจัยอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (food and nutrition policy for health promotion; fhp) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีครั้งที่ 1 ของแผนงาน fhp ในหัวข้อ“การจัดการปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ประเทศไทยพร้อมหรือยัง (dealing with unhealthy diet in the era of aec: is thailand ready?)” ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ

การประชุมประจำปีครั้งที่ 1 ของแผนงาน fhp ได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมฯ ทราบแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการเรื่องการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมในยุคของการตลาดเสรี อีกทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการเรื่องการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และแนวทางในการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายทางด้านอาหารและโภชนาการ

สำหรับรูปแบบการประชุมฯ จะเป็นการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระและวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น dr. david stuckler เจ้าของผลงานตีพิมพ์ใน plos medicine series เรื่อง big food,  dr. anne marie thow เจ้าของงานวิจัย the effect of fiscal policy on diet, obesity and chronic disease: a systematic review ใน bulletin of the world health organization และผลตีพิมพ์เรื่องภาษีอีกมากมาย, ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตผู้อํานวยการใหญ่ฝ่ายอาหารและโภชนาการองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (fao), รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, และ ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ ผู้แทนจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ฯลฯ และมีหัวข้อการนำเสนอรวมทั้งการเปิดอภิปราย ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ในการก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตลอดทั้งวัน มีหัวข้อนำเสนอ ได้แก่

1) สถานการณ์การเปิดเสรีทางการค้ากับการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในระดับนานาชาติและประเทศไทย

2) แนวโน้มผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการบริโภคที่ไม่เหมาะสม และแนวทางการรับมือและเตรียมความพร้อมในทุกฝ่าย

3) นโยบายที่ใช้จัดการกับการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ท่านจะได้รับทราบถึงความพร้อมและส่วนขาดของประเทศไทยในการจัดการเรื่องการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้า และร่วมกันกำหนดหัวข้องานวิจัย หรือ research agenda เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายอาหารและโภชนาการของประเทศ รวมถึงแนวทางการรับมือด้านอาหารและโภชนาการก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทยต่อไป

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพิธีกรชื่อดังอย่างคุณเต้ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษของไทยพีบีเอส และ  อดีตพิธีกรรายการ english breakfast และอาจารย์กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเด่นจับประเด็นเก่ง และมีประสบการณ์ ความรู้ด้านการเปิดการค้าเสรี  ที่พร้อมจะสร้างสีสันและบรรยากาศของการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนุกไปกับการสนทนาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อและลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-2376,02-5902379  หรืออีเมล์ [email protected] ได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสามารถติดตามรายละเอียดของการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์  www.thpprogram.org

 

 

 

ที่มา : แผนงานวิจัยอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

Shares:
QR Code :
QR Code