แนะ 6 วิธีปฏิบัติป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

ที่มา : มติชน


แนะ 6 วิธีปฏิบัติป้องกันโรคมือ เท้า ปาก thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะ 6 วิธีปฏิบัติป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก เน้นย้ำผู้ปกครองและสถานศึกษาป้องกัน ดูแล อย่างเคร่งครัด 


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ สถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กมีการเปิดภาคเรียนมาในระยะหนึ่ง และมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย เชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก และโรคโควิด-19


พร้อมกับแนะนำวิธีป้องกันโรคดังกล่าวดังนี้ คัดกรองอาการของเด็กก่อนมาสถานศึกษา หากไม่สบายหรือมีไข้ ควรพาไปพบแพทย์และให้พักอยู่ที่บ้าน, ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, หมั่นทำความสะอาดของใช้ ของเล่นและพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำ, ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังเล่นของเล่น, จัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือเล่นเป็นกลุ่มย่อย มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร, หากพบเด็กป่วย ต้องแยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านเพื่อให้หยุดเรียนและพาไปพบแพทย์โดยเร็ว

Shares:
QR Code :
QR Code