แนะ 6 ขั้นตอน สร้างองค์กรคุณธรรม

สสส.ชูเมืองคุณธรรม รณรงค์ท้องถิ่น "ไม่ทำ-ไม่สนับสนุน"ต่อต้านคอรัปชั่น “องคมนตรี” แนะ 6 ขั้น สร้างองค์กรคุณธรรม เชื่อทำได้ทุกคนจะมีความสุข สังคมดีขึ้น แกนนำชุมชนกว่า 2,000 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ยึดประโยชน์ส่วนรวม โปร่งใสตรวจสอบได้


แนะ 6 ขั้นตอน สร้างองค์กรคุณธรรม  thaihealth


เมื่อวันที่  1 มี.ค. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาพิเศษ “เมืองคุณธรรม เมืองของแผ่นดิน” ในงานเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5  “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม” จัดโดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า คุณธรรม คือ ความดี ความจริง ความงาม ซึ่งวิธีที่จะสร้างเมืองคุณธรรม องค์กร ชุมชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน โดยมีแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรม 6 ขั้นตอน คือ 1.ทุกคนตกลงใจว่าจะร่วมกันสร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม 2.ระดมความคิดเพื่อค้นหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 3. ระดมความคิดอีกครั้งเพื่อกำหนด  “ยาวิเศษ = คุณธรรมหลัก” ประมาณ 3 ข้อ เช่น ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา ซึ่งเห็นว่าจะลด / เลิก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อย่างไรบ้าง 4. แปลง “คุณธรรมหลัก” ขององค์กร เป็นจริยปฏิบัติของทุกกลุ่มคนในองค์กร 5. กำหนดวงรอบการปฏิบัติและประเมินพฤติกรรม 1 ปี เมื่อครบปีแล้วให้หาข้อมูลเปรียบเทียบว่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงเท่าไรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นเท่าไร ผลข้างเคียงเป็นอย่างไร 6.เริ่มวงรอบปีใหม่ ก็ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-5 องค์กรคุณธรรมจะปรากฎทุกคนได้ประโยชน์และมีความสุข รวมถึงสังคมโดยรวมก็จะดีขึ้นด้วย


แนะ 6 ขั้นตอน สร้างองค์กรคุณธรรม  thaihealth


แนะ 6 ขั้นตอน สร้างองค์กรคุณธรรม  thaihealth


ด้าน นายธวัชชัย  ฟักอังกูร  ประธานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างคุณธรรมของแผ่นดิน กล่าวว่า เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันจัดงานเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม” ขึ้น โดยในประเด็น“ต่อต้านคอรัปชั่น” เป็นการรณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้เฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ ซึ่งสังคมมองภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีการคอรัปชัน จากการทบทวนการทำงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่มีมากกว่า 2,000 แห่ง พบว่ามีการค้นหา และออกแบบวิธีการในการป้องกันคอรัปชัน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนท้องถิ่นไม่ทำและไม่สนับสนุนการคอรัปชั่น มีความมุ่งมั่นที่จะยกเรื่องการสร้างคุณธรรม ต่อต้านคอรัปชั่นมาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างกระแสปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ให้เป็นองค์กรแห่ง “ต่อต้านคอรัปชั่น”  โดยร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมสร้างเมืองคุณธรรม  เมืองของแผ่นดิน เพื่อเป็นการสร้างพันธสัญญาร่วมของเครือข่าย ให้เกิดรูปธรรมในการดำเนินงานสร้างเมืองคุณธรรม เมืองปลอดคอรัปชั่นในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 3 ข้อ คือ 1.จะตั้งมั่นและปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 2.   จะร่วมกับสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรม ประโยชน์ของส่วนรวม การมีส่วนร่วม และความโปร่งใสตรวจสอบได้ และ 3.จะร่วมต้านและแก้ไขในสิ่งที่ผิด จะขจัดการทุจริตให้หมดไป เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นเมืองคุณธรรมเมืองของแผ่นดินไทย


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 

Shares:
QR Code :
QR Code