แนะแนวผู้รับทุนโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)


ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)


แนะแนวผู้รับทุนโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย thaihealth


แนะแนวผู้รับทุนโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย


เมื่อวันก่อน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อค้นหานักวิจัยที่สนใจเรื่องการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ดร.พญ.ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ดร.ภญ.วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  คุณสายชล คล้อยเอี่ยม จากกรมอนามัย  และคุณอรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์ จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล  เพื่อแนะนำวิธีการทำงาน  การสนับสนุนที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละท่านจะดำเนินการภายใต้การสนับสนุน ซึ่งโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กรทั้งในและนอกภาคสุขภาพในการพัฒนานโยบาย เกิดการผลักดันให้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานโยบายสุขภาพของประเทศไทย พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยเชิงนโยบายสุขภาพและเครือข่ายนักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ