แนะเร่งตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก


ภาพประกอบจากเว็บไซต์จส.100 โดย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก


แนะเร่งตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน thaihealth


อุบัติเหตุไทยวิกฤต แนะ เร่งตั้ง สถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มียุโรปเป็นต้นแบบ


ในเวที Big Talk #2 “สถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศไทยต้องมี” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เกิดการกำหนดบทบาท กฎหมาย หรือการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการสร้างความปลอดภัยให้กับคนทั้งชาติ


นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน รองประธานคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) กล่าวว่า ประเทศทั่วโลกที่เคยมีอุบัติเหตุจราจรสูง มักมีโครงสร้างการดูแลแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุกระจัดระจายในหลายหน่วยงาน ต่างคนต่างทำ ไม่มีเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ซึ่งเคยเกิดขึ้นที่ยุโรปเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว “ไม่มีเจ้าภาพ ไร้อำนาจ ขาดเงินตรา” ทำให้การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมาก จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมา ยุโรปได้มีการจัดตั้ง Lead Agency เป็นเจ้าภาพและผู้นำการลดอุบัติเหตุให้กับประเทศ ทำให้ประเทศกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุจราจรถึงปัจจุบัน


สำหรับหน้าที่ของ Lead Agency นั้น ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำระดมความคิดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้แบบมุ่งผลการดำเนินงาน เป็นผู้ผลักดันปรับแก้กฏหมายให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้สังคมปลอดภัย เป็นผู้ระดมจัดสรรเงินทุนและทรัพยากรให้ถูกที่ถูกเวลา เพื่อให้งานเดินตามเป้าหมาย เป็นผู้ขายแนวคิดความรู้ และเทคนิควิธีการด้านความปลอดภัยทางถนนให้ทั้งภาคนโยบาย ภาคประชาชน สื่อมวลชนและภาคีต่างๆ ให้เกิดการตระหนักเห็นความสำคัญ และเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ โดยนำมาประมวลผล เพื่อเสนอสถิติอุบัติเหตุและผลกระทบ รวมทั้งติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา. และเป็นผู้สนับสนุนการวิจัย การพัฒนา เพื่อส่งต่อความรู้การวางแผนงานนโยบายของประเทศ


นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ กล่าวย้ำว่า ประเทศไทยควรต้องมีสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ขณะนี้ที่อยู่ในขั้นวิกฤต เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยให้ดีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code