แนะยึดหลักความปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยในการทำงาน

เลี่ยงอุบัติภัยในการทำงาน ด้วยการหมั่นตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ แนะควรเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย


แนะยึดหลักความปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยในการทำงาน thaihealth


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงาน หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดเสียหาย จัดเก็บสิ่งของอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ส่วนผู้ประกอบการควรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยที่ได้มาตรฐาน รวมถึงกำหนดมาตรการและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน จะช่วยป้องกันอุบัติภัยและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การทำงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้ตลอดเวลา หากผู้ปฏิบัติงานขาดความระมัดระวัง ประมาท รวมถึงสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในการทำงาน ดังนี้


แนะยึดหลักความปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยในการทำงาน thaihealthผู้ปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด ศึกษาวิธีใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรอย่างละเอียด พร้อมหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน หากพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบแก้ไขทันที ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน โดยเลือกให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงอันตราย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของสายพาน ฟันเฟือง และใบมีดเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดเสียหาย หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีเครื่องจักรชำรุดให้ติดป้ายเตือน “เครื่องชำรุด/บกพร่อง” เพื่อป้องกันผู้ไม่รู้นำไปใช้งาน ก่อให้เกิดอันตรายได้ ห้ามแก้ไขหรือซ่อมแซมเครื่องจักรด้วยตนเอง ควรแจ้งช่างมาดำเนินการซ่อมแซม


ห้ามจุดไฟสูบบุหรี่หรือประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้เกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่อันตราย เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ จัดเก็บสิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ เก็บแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายและติดไฟง่ายไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงหรือวัสดุที่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี ทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ได้ ผู้ประกอบการ ควรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย โดยติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัย ป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายบริเวณพื้นที่เสี่ยง ถังดับเพลิง แผนผังเส้นทางอพยพหนีภัย โดยเฉพาะประตูหนีไฟ และเส้นทางอพยพต้องไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง พร้อมจัดแบ่งพื้นที่ตามประเภทการใช้งาน กำหนดมาตรการและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย พร้อมควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่เกิดจากเครื่องจักรชำรุด


ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานควรเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งผู้ประกอบการควรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย จะช่วยป้องกันอุบัติภัยและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน


 


 


ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code