แนะผู้ใช้น้ำดูแลระบบประปาภายในบ้าน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แนะผู้ใช้น้ำหมั่นดูแลระบบประปาภายในบ้าน ภาชนะสำรองน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน


แนะผู้ใช้น้ำดูแลระบบประปาภายในบ้าน thaihealthนางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า แม้ว่า กปภ. จะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน อาทิ ต้องผ่านทรายกรองที่มีความละเอียดสูง เพื่อมิให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปกระบวนการผลิต รวมถึงการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนก่อนส่งจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำและมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค แต่ปัจจุบันในบางพื้นที่ยังคงประสบปัญหาพบสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าใจว่าปะปนมากับน้ำประปา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สิ่งปนเปื้อนเหล่านั้นเกิดจากภาชนะสำรองน้ำที่มีน้ำขังและเปิดโล่งอาจทำให้ฝุ่นละออง ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ สามารถเข้าไปเจริญเติบโตได้ ดังนั้น เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้น้ำ กปภ. จึงขอความร่วมมือในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ภาชนะสำรองน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น หมั่นตรวจสอบความสะอาดทั้งภายในและภายนอกภาชนะสำรองน้ำก่อนทำการกักเก็บน้ำประปา หลีกเลี่ยงการต่อสายยางจากก๊อกแล้ววางทิ้งไว้บนพื้น เพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แปลกปลอมเข้าไปในสายยาง เป็นต้น


ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การหมั่นตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำประปาภายในบ้าน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้น้ำมีน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานสำหรับการอุปโภคบริโภคนอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพในการผลิตน้ำประปาของ กปภ.ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาไม่ว่ากรณีใด ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Call Center 1662


 


 


ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code