แนะนักเรียนเลี่ยงล้อมวงกินข้าว ป้องกันโควิดระบาด

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


แนะนักเรียนเลี่ยงล้อมวงกินข้าว ป้องกันโควิดระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียน พบว่ายังมีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือการนั่งล้อมวงกินอาหารร่วมกับเพื่อน หรือคนในครอบครัว โดยจากการสำรวจมีถึงร้อยละ 87.9 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดและการแพร่กระจายของโควิดได้


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า กองสุขศึกษา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 21 ก.ค. – 31 ส.ค.64 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เผยแพร่เครื่องมือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยทำการสำรวจในกลุ่มนักเรียนทั่วประเทศจำนวน 56,267 คน


ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจพบว่านักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ สำหรับสถานการณ์พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 พบว่า ผู้ตอบแบบเฝ้าระวังฯ มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ควรปรับปรุง คือ เรื่อง พฤติกรรมการล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว ปฏิบัติเป็นประจำ/ปฏิบัติบางครั้งสูงถึง ร้อยละ 87.9 จากผลการสำรวจดังกล่าว จึงมีข้อแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายและติดเชื้อโควิด-19 จากการรับประทานอาหาร คือ ควรเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้ภาชนะร่วมกันในการรับประทานอาหาร ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารสุกใหม่ และแยกสำรับเฉพาะแต่ละคน


ทั้งนี้ กองสุขศึกษา ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มวัยเรียน เลี่ยงพฤติกรรมการรวมกลุ่ม การรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อน คนในครอบครัว ในระยะการระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรง และให้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code