แนะดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้านอกบ้านปลอดภัยในฤดูฝน

เตือนประชาชนระวังอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านอกบ้านในช่วงฤดูฝน พร้อมแนะหมั่นตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย หากพบรอยแตก หรือฉีกขาดให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่มือเปียกหรือยืนในที่ชื้นแฉะ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด  ทำให้ได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีผู้ประสบอุบัติภัยจากไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่นอกบ้านหรือที่โล่งแจ้งมีโอกาสชำรุดสูง เนื่องจากถูกแสงแดดส่องและน้ำฝนสาดอยู่เสมอ  ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีดูแลและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านอกบ้านในช่วงฤดูฝนอย่างปลอดภัย ดังนี้ 

กริ่งประตู เลือกใช้ชนิดที่มีหม้อแปลงแรงดันต่ำ 8 – 12 โวลต์ แบบชนิดกันน้ำที่มีฝาครอบปิด และยาแนวซิลิโคนรอบกริ่งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด หากมือเปียกหรือยืนในที่ชื้นแฉะ ไม่ควรสัมผัสกริ่งโดยตรง ควรใช้หลังนิ้วกดหรือเคาะกริ่ง เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจะได้ดึงมือกลับได้ทัน กรณีตรวจสอบพบสายไฟมีรอยฉีกขาด กริ่งประตูมีรอยร้าวให้จัดการเปลี่ยนใหม่ทันที

สายไฟฟ้าและปลั๊กไฟ ให้เลือกใช้สายไฟที่มีขนาดและชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ไม่นำสายไฟที่ใช้ภายในบ้านไปใช้นอกบ้าน เพราะจะเกิดการชำรุดได้ง่าย ก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น สำหรับปลั๊กไฟควรใช้ชนิดกันน้ำหรือมีฝาครอบปิดกันน้ำ ทนต่อแสงแดด และมีระบบตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว รวมถึงเดินสายไฟในท่อร้อยสายไฟ เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลซึมและการขีดข่วนที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

โคมไฟสนาม หมั่นดูแลสายไฟให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และติดตั้งสายดินกับโคมไฟสนาม หากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ไฟจะได้ไหลลงดินโดยตรง จะช่วยป้องกันผู้ที่สัมผัสโคมไฟ มิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด  ปั๊มน้ำ ติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่เปียกชื้นและชื้นแฉะ ทำฐานรองให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึง และทำหลังคาคลุมป้องกันน้ำฝนสาด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว 

ที่สำคัญผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่มีอายุเก่ากว่า 10 ปีขึ้นไป ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เพราะอุปกรณ์และสายไฟฟ้าที่ใช้งานมานานหลายปีจะเสื่อมสภาพ  ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือลัดวงจร ส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Shares:
QR Code :
QR Code