แนะดูแลสุขอนามัย อาหาร น้ำ อากาศ ปลอดภัย

ที่มา : ไทยรัฐ


แนะวิธีการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อเกิดอาการสำลัก  thaihealth


แฟ้มภาพ


รณรงค์เนื่องในวันอนามัยโลก แนะดูแลสุขอนามัย "อากาศ น้ำ อาหาร" ปลอดภัย ดูแลตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันอนามัยโลกว่า วันอนามัยโลกโดยในปี 2565 กำหนดหัวข้อการรณรงค์ "โลกของเรา สุขภาพของเรา ทำให้อากาศ อาหาร และน้ำ สะอาด ปลอดภัยสำหรับทุกคน" ดูแลตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย สธ.ได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก รวมทั้งมีกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการกำหนดนโยบาย พัฒนาด้านกฎหมาย วิชาการ และงานวิจัย มุ่งสู่การลดและป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดภาวะโรค ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศ โดยพบว่ามลพิษทางอากาศในปี 2563 มีจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานสูงสุดถึง 67 วัน นอกจากนี้ คุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้มีภาวะขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น รวมทั้งการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 52.51 ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยง ยังประโยชน์ในด้านสุขภาพ.

Shares:
QR Code :
QR Code